No menu items!
8.9 C
Istanbul
13/08/2020 13:53
No menu items!
Home BILIM TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

  1. Medeni-köpçülik çärelerini guramak.
  2. Höwesjeň halk saz gurallary orkestrini guramak.
  3. Çagalar okaýşyny guramak.
  4. Aktýorlyk sungaty.
  5. Kitaphanaçylyk işi.
  6. Grim.
  7. Iş kagyzlarynyň dolanşygyny guramak we arhiw işi.
  8. Muzeý işi we ýadygärlikleri goramak.
  9. Medeniýet öýünde režissýorlyk.

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 22-si, 24-i, 26-sy günlerinde Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

çagalar okaýşyny guramak; kitaphanaçylyk işi; iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi; muzeý işi we ýadygärlikleri goramak hünärleri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, saýlanan hünäriň soraglary boýunça söhbetdeşlik;

medeniýet öýünde režissýorlyk; aktýorlyk sungaty; medeni-köpçülik çärelerini guramak; höwesjeň halk saz gurallary orkestrini guramak; grim hünärleri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň salgysy:

Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4, tel.: 27-21-22, 27-21-23.

IŇ TÄZE HABARLAR

Pareho “Wilýareala” geçdi

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynda çykyş edýän “Wilýareal’ topary Frensis Koklendan soňra “Walensiýa” toparynyň kapitany bolan Dani Parehony öz düzümine goşdy. Pareho topar bilen 4...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...

Lihtştaýner futboly taşlady

Şweýsariýa futbol federasiýasynyň resmi web sahypasyda “Ýuwentusyň” we “Arsenalyň” öňki goragçysy Ştefan Lihtştaýner özüniň futbol ýoluny tamamlandygyny habar berdi. “Eziz janköýerlerim üçin şu wagta çenli...

Ýol hereketine gözegçiligi talaba laýyk guramak tabşyryldy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 12-nji awgustda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň ünsüni ýol-gözegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine çekdi. Döwlet Baştutany ministrligiň ähli...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ronaldo “Ýuwentusdan” gidip biler

Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň başga topara geçip biljekdigi aýdylýar. Bu barada “Foot Mercato” portaly habar berýär. Maglumata görä, Ronaldo “Ýuwentusdaky” geljegine çynlakaý...

Ýubileý ýyla bagyşlanan telefon

“Xiaomi” kompaniýasy “Mi 10 Ultra” akylly telefony yglan etdi. Kompaniýa muny “Twitter” hasabynda ýaýlyma beren çykyşynda belläp geçdi. Enjam markanyň 10 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn...

Metjitde medeniýetler birleşer

Şotlandiýanyň Perta şäherindäki musulman jemgyýeti tarapyndan şäherdäki ilkinji metjidiň gurluşygyna badalga berildi. Metjidiň taslamasy «Makespace Architects» kompaniýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Onda yslam we britan arhitekturasy özboluşly...

Iň gowy futbolçy baýragynyň dalaşgärleri

"Iňlis Premýer-ligasynda 2019-2020 möwsüminiň iň gowy oýunçysy" baýragyna dalaşgärler yglan edildi. “Premýer Liganyň” möwsümiň oýunçysynyň dalaşgärlerini yglan etdi. 7 oýunçydan bolan dalaşgärleriň sanawynda 30...