No menu items!
8.9 C
Istanbul
13/08/2020 14:00
No menu items!
Home BILIM HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň  «Bilimi dolandyrmak» we «Biznes-dolandyryş» ugurlary boýunça  magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda we iňlis dilinde alnyp barlar. Magistratura söhbetdeşligiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde (Aşgabat şäheri) 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işleýän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— magistratura okuwyna girmeginiň maksadynyň beýany «Statement of Purpose» (beýan iňlis dilinde ýazylmaly we 500 sözden köp bolmaly däl).

Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Söhbetdeşlik we okuwa kabul edilmek Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde (Aşgabat şäheri) iýul aýynyň 30-31-i aralygynda iňlis dilinde geçirilýär.

Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.

Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;

— Magistratura girmeginiň maksadynyň beýanyndan ýokary baha alanlar.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň salgysy:

Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp)

köçe, 169, tel.: 39-85-62, 39-85-25.

IŇ TÄZE HABARLAR

Pareho “Wilýareala” geçdi

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynda çykyş edýän “Wilýareal’ topary Frensis Koklendan soňra “Walensiýa” toparynyň kapitany bolan Dani Parehony öz düzümine goşdy. Pareho topar bilen 4...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...

Lihtştaýner futboly taşlady

Şweýsariýa futbol federasiýasynyň resmi web sahypasyda “Ýuwentusyň” we “Arsenalyň” öňki goragçysy Ştefan Lihtştaýner özüniň futbol ýoluny tamamlandygyny habar berdi. “Eziz janköýerlerim üçin şu wagta çenli...

Ýol hereketine gözegçiligi talaba laýyk guramak tabşyryldy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 12-nji awgustda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň ünsüni ýol-gözegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine çekdi. Döwlet Baştutany ministrligiň ähli...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýubileý ýyla bagyşlanan telefon

“Xiaomi” kompaniýasy “Mi 10 Ultra” akylly telefony yglan etdi. Kompaniýa muny “Twitter” hasabynda ýaýlyma beren çykyşynda belläp geçdi. Enjam markanyň 10 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Üýşmeleň bolsun, toý bolsun hemişe uly ýaşly adamlaryň berýän gyzykly gürrüňlerini diňlemek has-da ýakymly. Şol gün hem şeýle boldy. Toýa gatnaşýan ak saçly enelerimiz...

Amir Han Türkiýä geler

Hindi kinosynyň dünýä belli aktýory Amir Han Türkiýä täze “Laal Singh Chaddha” filmini surata düşürmäge gitmegi meýilleşdirýär. Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň beren beýanatynda meşhur hindi...

Her sygyrdan 10 litrden gowrak süýt alynýar

Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň «Üç depe» ýaýlasynda ýerleşýän döwrebap maldarçylyk toplumynda daşary döwletlerden getirilen köp süýt berýän golşteýn hem-de simmental tohumly mallar idedilýär ― diýip,...