SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

15-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 15-nji maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Bu gün Hamallar nädogry karar bermek ýa-da gyssagly wada bermek saklanmalydyrlar. Özüňizi gözegçilikde saklaň we ähli tekliplere razy bolmaga howlukmaň. Has tejribeli kärdeşleriňiz bilen maslahatlaşmak peýdaly bolar.Günüň ahyryna çenli iň möhüm meseleleri çözüp bilersiňiz hatda mundan beýläkki üstünlikleriň düýbüni tutup bilersiňiz. Şeýle hem Hamallara dostlary  ýa-da ýakyn adamlary bilen dynç almak maslahat berilýär.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk üçin amatly bolar. Ara alyp maslahatlaşmalar gowy geçer kyn ýagdaýlarda-da hemmeleriň göwnünden turjak çözgüt tapyp bolar. Emma boş söhbetdeşliklerden gaça durmak has gowudyr: olar sizi işiňizden daşlaşdyryp bilerler we başlanan zatlaryňyzy wagtynda ýerine ýetirmegiňiziň öňüni alyp bilerler.Täze gatnaşyga başlamak isleýän Sowurlar  bütin agşamy diňe öýde geçirmeli däldir. Dostlaryňyza baryp görmek ýa-da käbir güýmenje çärelerine gatnaşmak has gowudyr. Belginiň wekilleriniň özüne çekijiligi ünsden düşmez.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün  köp zat peýda bolar, bularyň her biri ünsi talap eder. Bulaşmazlyk we duýgulara ýol bermezlik möhümdir. Düşünjäňizi diňläň: bu gün aýratyn ýiti bolar we nädip hereket etmelidigiňizi wagtynda aýdyp berer.Bu gün resminamalary gaýtadan işlemek ýa-da hökümet guramalary bilen habarlaşmak üçin amatly däl. Iň ýönekeý proseduralar hem adatdakysyndan has köp wagt alar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

 Aýgytly boluň. Bu gün kärdeşleriňiziň öňünde başarnyklaryňyzy görkezmäge we abraýyňyzy berkitmäge mümkinçilik alarsyňyz. Asyl teklipleriňizi hödürlemek öz pozisiýaňyzy goramakdan çekinmäň. Dolandyryş size goldaw berer. Bu gün täze taslamalary kabul etmek ýa-da eýýäm tanyş meseleleri çözmäge bolan garaýşyňyzy üýtgetmek üçin amatlydyr.Agşam öý işlerine wagt tapmaly we ýakynlaryňyza üns bermeli bolarsyňyz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Biderek  zatlara wagt ýitirmäň we bir zatda ýalňyşsaňyz  gaharlanmaň. Esasy zada derrew üns berseňiz  hökman üstünlik gazanarsyňyz. Işewür hyzmatdaşlar we kärdeşler bilen düşünişmek häzirki wagtda has aňsat bolar  käbir Esetler  täze ýaranlar tapar. Karýerany ösdürmäge çalyşýan alamatyň wekilleri üçin täze mümkinçilikler açylar.Ýakynlary bilen düşünişmek adatdakysyndan birneme kyn bolar derrew umumy dil tapmak mümkin bolmaz. Özüňizi gyzyklandyrýan adamlaryň gowşak taraplaryna ýumşaklyk görkeziň – bu gapma-garşylyklardan gaça durmak üçin ýeterlikdir.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Gyssagly karar bermäň. Seresap bolsaňyz  gün gaty gowy geçer. Işde seresap bolmak möhümdir. Kärdeşleriňizden alnan maglumatlary barlamaga synanyşyň we ownuk jikme-jikliklere üns beriň.Käbir Sünbüleler  üçin iş güni ideal bolup bilmez, ýöne şahsy gatnaşyklarda oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Täze tanyşlar köne baglanyşyklary dikeltmek ýa-da köne dostlaryňyzyň birine ýakynlaşyp bilersiňiz .

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Irden hakykatdanam möhüm zatlara ünsi jemlemek kyn bolar. Köp Mizanlar ownuk zatlara aşa ähmiýet bererler we başga wagtlarda üns bermejek zatlary barada alada ederler. Ýagdaýa obýektiw baha bermek möhümdir. Agşam ýakynlaşdygyça oňyn tendensiýalaryň täsiri güýçlener we durmuş gowulaşar. Günüň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyz bilen wagt geçirmek olary aladalandyrýan zatlar hakda gürleşmek has peýdaly bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Häzirki wagtda möhüm söhbetdeşlikler etmek gaty kyn. Adatdakysyndan has gaharly bolarsyňyz hatda köne tanyşlaryňyz bilen düşünişmek kyn bolar. Guramaçylyk meselelerini çözüp zatlary tertipläp we ozal başlanan zatlaryňyzy tamamlap bilersiňiz.Agşam öý işlerine bilen meşgul bolmaly  bolar. Aşyk bolan Akraplar romantiki sene üçin wagt tapar we belki ökünmez.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden işe ünsi jemlemek kyn bolar. Öý işleri siziň ünsüňizi talap eder we olary başga birine ynanyp bilmersiňiz. Alada etmegiň geregi ýok: hemme zady çalt çözersiňiz we has gyzykly we möhüm meseleleri çözmäge geçip bilersiňiz. Günüň ortasy işewür aragatnaşyk üçin amatly bolar. Hatda siziň pikiriňizden düýpgöter tapawutlanýanlara-da çemeleşip bilersiňiz.Gowy tarapdaky üýtgeşmeler köp Kowuslaryň şahsy durmuşynda bolup biler. Käbirleri iş gatnaşyklaryny romantik gatnaşyklara öwürer, käbirleri ýakyn adamy bilen ajaýyp gün geçirer.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Kynçylyklar hem aýrylmaýar ýöne ýeke özüňiz bilen göreşmeli däl. Ýakynlaryňyz size goldaw bererler we köne tanyşlar size ajaýyp maslahat bererler. Erjellik we dogry ileri tutmak ukyby bilen, garaşyşyňyzdan has gowy netijelere ýetersiňiz. Işe bolan höwesiňiz sebäpli ýakyn adamyňyz bilen ownuk düşünişmezlikleriň bolmagy mümkin. Ýöne siziň yhlasyňyz we ünsüňiz islendik gapma-garşylygy çözmäge kömek eder. Agşam size we ýakynlaryňyza möhüm habar getirer.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Täze bir zat alyp, işde başlangyç etmek üçin amatly gün. Işlemäge çynlakaý höwesiňiz ünsden düşmez. Käbir Daluwlar  karýera basgançagyna çykmak mümkinçiligi bolar. Emma özüňize aşa ynamly bolmaň  hereketleriňiz hakda pikir ediň we karar bermäge howlukmaň. Şonda ähli meseleleriň üstünde durup bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymynda maşgala agzalary bilen öý işleri barada jedeller bolup biler. Emma gapma-garşylyklardan we özara nägileliklerden gaça durup bolar. Sypaýçylyk hemme zady çözmäge kömek eder.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Ussatlygy hyýalylygy we döredijiligi talap edýän meselelere ünsi jemlemeli. Bular iň gowy edip biljek zatlaryňyz. Başga biriniň göreldesine eýermek däl-de öz ugrunda hereket etmegi makul bilýän Hutlar meýilleşdiren zatlarynyň hemmesini edip bilerler.Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşykda hiç hili kynçylyk bolmaz: köplenç olara gowy düşünersiňiz. Maşgala Hutlary dynç alyş meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmalydyr. Elbetde hemmelere ylham berjek çözgüt tapyp bilerisiňiz. Bu gün kinoteatra ýa-da teatra gitmek dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin hem amatlydyr.

Ýene-de okaň

18-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

16-njy Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (13-nji-19-njy maý)

14-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

13-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama