No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 1:47
No menu items!
Home BILIM «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

 1. Ener­gi­ýa ho­ja­ly­gy we elekt­rik üp­jün­çi­li­gi.
 2. Hi­mi­ýa, ne­bi­ti we ga­zy gaýta­dan iş­le­ýän se­na­gat kär­ha­na­lary­nyň en­jam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak.
 3. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş.
 4. Suw üp­jün­çi­li­gi we la­gym suw­la­ry­ny ak­dy­ryş.
 5. Dok­ma­çy­lyk we ýe­ňil se­nagat önüm­çi­li­gi­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy.
 6. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy we au­dit.
 7. Or­ga­ni­ki däl mad­da­la­ryň himi­ki teh­no­lo­gi­ýa­sy.
 8. Teh­no­lo­gi­ki pro­ses­le­riň we önüm­çi­lik­le­riň aw­to­ma­ti­za­si­ýa­sy.
 9. Adat­dan da­şa­ry ýag­daý­lar dö­rän­de go­ra­mak.
 10. Se­na­gat we ra­ýat jaý gurlu­şy­gy.
 11. Gur­lu­şyk-ýol ma­şyn­la­ry we en­jam­la­ry.

Or­ta hü­när okuw mek­de­bi­ne Türkme­nis­ta­nyň umu­my or­ta bi­lim­li, ýa­şy 35-den geç­me­dik ra­ýat­la­ry gi­riş synag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça bäs­leşik esa­syn­da ka­bul edil­ýär.

Oku­wyň möh­le­ti 2,5 ýyl we tö­leg­li.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Türk­me­na­bat şä­he­rin­de 2020-nji ýy­lyň 6-njy iýu­ly — 8-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da ka­bul edil­ýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bel­le­ni­len nus­ga­da di­rek­to­ryň ady­na ýa­zy­lan ar­za;

— bel­le­ni­len nus­ga­da­ky so­wal­nama (an­ke­ta);

— umu­my or­ta bi­lim ba­ra­da res­mina­ma­nyň asyl nus­ga­sy;

— Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­ligi ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len nus­ga­da­ky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy;

— soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýerin­den, har­by bö­lüm­den) hä­si­ýet­nama;

— bel­le­ni­len nus­ga bo­ýun­ça okuw üçin tö­le­gi öz wag­tyn­da amal et­me­giň ke­pil ha­ty;

— 3×4 sm öl­çeg­dä­ki se­kiz sa­ny foto­su­rat;

— iş­le­ýän­ler üçin zäh­met dep­derçe­si­niň tas­syk­la­nan gö­çür­me­si;

— gi­riş sy­nag­la­ryn­dan üs­tün­likli ge­çen ýag­da­ýyn­da ar­tyk­maç­lyklar­dan peý­da­lan­ýan oku­wa gir­ýän ýy­lyn­da mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň ders­ler bo­ýun­ça döw­let bäs­le­şi­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri, umu­my­bi­lim ders­le­ri bo­ýunça hal­ka­ra bäs­le­şik­le­ri­ne gat­na­şan Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň ag­za­la­ry şol ýag­daý­la­ry tas­syk­la­ýan de­giş­li res­mi­na­ma­nyň asyl nus­ga­syny tab­şyr­ýar­lar.

Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa gir­mäge is­leg bil­dir­ýän­ler ýo­kar­da gör­ke­zilen res­mi­na­ma­lar bi­len bir­lik­de resmi­na­ma­la­ry ka­bul ed­ýän iş to­pa­ry­na aşak­da­ky­la­ry gör­kez­ýär­ler we nus­gala­ry­ny tab­şyr­ýar­lar:

— şah­sy pas­por­ty­ny;

— Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýçle­rin­de har­by gul­lu­gy ge­çen­ler harby şa­ha­dat­na­ma­sy­ny, har­by gul­lu­gy geç­me­dik ýi­git­ler ýa­zy­lyş şa­ha­datna­ma­sy­ny we ýa­şa­ýan ýe­ri bo­ýun­ça har­by we­kil­lik­den gü­wä­ha­ty­ny.

Da­laş­gär ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan peý­da­lanýan­dy­gy­ny tas­syk­la­ýan beý­le­ki resmi­na­ma­la­ry gör­ke­zip bi­ler.

Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we res­mi iş ka­gyz­la­ry üçin da­laş­gär şahsy jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edil­mek 2020-nji ýy­lyň aw­gust aýy­nyň 11-12-si, 14-i we 15-i günle­rin­de «Türk­men­hi­mi­ýa» döw­let kon­ser­ni­niň Türk­me­na­bat şä­he­rindä­ki teh­ni­ki or­ta hü­när okuw mekde­bin­de (Türk­me­na­bat ş.) ge­çi­rilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşak­da­ky ders­ler bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýär: hi­mi­ýa, ne­bi­ti we ga­zy gaý­ta­dan iş­le­ýän se­na­gat kär­ha­na­la­ry­nyň enjam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak; or­ga­ni­ki däl mad­dala­ryň hi­mi­ki teh­no­lo­gi­ýa­sy hü­när­le­ri — hi­mi­ýa, ma­te­ma­ti­ka, Türk­me­nis­tanyň ta­ry­hy; ga­lan äh­li hü­när­ler — fi­zi­ka, ma­tema­ti­ka, Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy. Ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň or­ta mek­dep­le­ri­niň okuw mak­sat­na­ma­la­ry­nyň esa­syn­da ge­çi­ril­ýär.

Ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry döw­let di­lin­de dil­den ge­çi­ril­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de belle­nen wagt­da sy­na­ga esas­syz sebäp­le­re gö­rä ge­lip bil­me­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nag­dan geçip bil­me­dik­ler soň­ky sy­nag­la­ra goýbe­ril­me­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri boýun­ça deň muk­dar­da ba­ha alan­lardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşak­da gör­kezi­len­ler peý­da­lan­ýar­lar:

— saý­lan hü­nä­ri bo­ýun­ça 2 ýyl­dan az bol­ma­dyk iş tej­ri­be­si bo­lan­lar;

— ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy ge­çen­ler.

«Türk­men­hi­mi­ýa» döw­let kon­ser­ni­niň Türk­me­na­bat şä­he­rin­dä­ki teh­ni­ki or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Türk­me­na­bat ş., Amul şä­her­çe­si, Dost­luk kö­çe­si, 20. tel.: 7-17-25, 7-91-04.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ruslan Mingazow täze topara geçdi

Pawlador şäheriniň «Irtyşynyň» maddy kynçylyklary sebäpli, ýakynda toparsyz galan milli ýygyndymyzyň 28 ýaşly ýarym goragçysy Ruslan Mingazow Gazagystanyň ýene bir topary bilen şertnama baglaşdy....

3-nji awgust – Garpyz güni

3-nji awgustda dünýäniň dürli ýurtlary ýakymly baýram - Garpyz gününi belleýärler. Bu baýramçylyk öz gözbaşyny ABŞ-dan alyp gaýdýar. Bu ýurtda 3-nji awgust – Milli...

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Jöwzalar (maý aýynyň 21-i — iýun aýynyň 22-si) akylly, gürrüňçil, bilesigeliji adamlardyr. Olar gowy dostdurlar. Ekizekler ýagdaýa we adama görä üýtgäp bilýärler. Söýgüli reňki...

Dünýäniň iň ýaş Premýer-ministri durmuşa çykdy

Finlýandiýanyň Premýer-ministri Sanna Marin durmuşa çykdy. Geçen ýyl Finlýandiýanyň ozalky Premýer-ministri Antti Rinneniň wezipesini meýletin tabşyrmagyndan soňra täze hökümetiň ynamyny gazanan Sanna Marin 34...