No menu items!
8.9 C
Istanbul
13/08/2020 15:14
No menu items!
Home BILIM TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

  1. Sahna sungaty we edebi döredijiligi (taýýarlygyň ugurlary: horeografiýa sungaty (folklor toparyny guramak we dolandyrmak, milli tans toparyny guramak we dolandyrmak); sirk sungaty; dramaturgiýa; aktýorçylyk sungaty(drama we kino aktýory); drama režissurasy).
  2. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugurlary: telewideniýe (telewideniýe režissurasy; teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak).

Tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň ugurlary:

  1. Kino sungaty (taýýarlygyň ugurlary: ses režissurasy; yşyklandyrma tehnologiýasy).
  2. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugurlary: kitaphana işi; kitaphana-maglumat işleri; telewideniýe (operatorçylyk işi we montažyň režissurasy)).
  3. Taryh we arheologiýa (taýýarlygyň ugurlary: arheologiýa; resminama we arhiw öwreniş).
  4. Medeniýeti öwreniş we durmuş-medeni taslamalar (taýýarlygyň ugurlary: medeniýeti öwreniş; muzeologiýa, medeni we tebigy miras ýadygärliklerini goramak; art-menejment; durmuş-medeni işler (medeni-köpçülik çärelerini guramak we goýmak; höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we dolandyrmak)).
  5. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (taýýarlygyň ugry: rejelemek işi).
  6. Serwis we syýahatçylyk (taýýarlygyň ugurlary: syýahatçylyk; myhmanhana işi).
  7. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: ykdysadyýet we dolandyryş (medeniýet ulgamynda)).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilim hakyndaky wagtlaýyn şahadatnamanyň nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 möçberde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek 2020-nji ýylyň 22-nji iýulyndan 2-nji awgusty aralygynda institutda (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

aktýorçylyk sungaty (drama we kino aktýory); sirk sungaty; drama režissurasy; dramaturgiýa taýýarlygyň ugurlary — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (sahnada hereket üsti bilen işlemek we öz pikiriňi ýazuw üsti bilen etmek), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

telewideniýe (teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak; telewideniýe režissurasy; operatorçylyk işi we montažyň režissurasy) taýýarlygyň ugurlary — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (ýatdan, görkezmek arkaly), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

durmuş-medeni işler (medeni-köpçülik çärelerini guramak we goýmak; höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we dolandyrmak); horeografiýa sungaty (folklor toparyny guramak we dolandyrmak; milli tans toparyny guramak we dolandyrmak) taýýarlygyň ugurlary — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ses režissurasy taýýarlygyň ugry — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (akustika, saz ugrundan ukyby), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

yşyklandyrma tehnologiýasy taýýarlygyň ugry — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (fizikanyň we optikanyň kanuny, teatr we kino boýunça umumy düşünje), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

medeniýeti öwreniş, rejelemek işi; arheologiýa; muzeologiýa, medeni we tebigy miras ýadygärliklerini goramak; resminama we arhiw öwreniş; kitaphana işi; kitaphana-maglumat işleri; myhmanhana işi; syýahatçylyk; ykdysadyýet we dolandyryş (medeniýet ulgamynda); art-menejment taýýarlygyň ugurlary — jemgyýeti öwreniş; türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň salgysy:

Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, tel.: 48-28-60.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Skoda”-nyň täze ulagy

Ýakynda käbir maglumatlary bilen tanyşdyrylan «Skoda Enyaq» awtoulagy daşky dizaýny bilen hemmeleriň ünsüni özüne çekýär. Bu awtoulag kompaniýanyň 1-nji sentýabrda tanyşdyrmak isleýän ilkinji elektrik...

Russiýa halkara uçuşlaryň sanyny köpeldýär

Koronowirus pandemiýasy sebäpli, ara düşen uzak arakesmeden soňra, Russiýa Federasiýasy awiagatnawlary amala aşyrýan döwletleriniň sanawyny köpeltmekçi. Metbugat maglumatlaryna görä, 1-nji sentýabrdan başlap, Gazagystan, Täjigistan...

Pareho “Wilýareala” geçdi

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynda çykyş edýän “Wilýareal’ topary Frensis Koklendan soňra “Walensiýa” toparynyň kapitany bolan Dani Parehony öz düzümine goşdy. Pareho topar bilen 4...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa

“Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa” hakyndaky Ählumumy Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Iş toparynyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen bilelikdäki iş maslahaty geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly...

Ýewropa Ligasynyň oýunlary

6-njy iýulda “Sewilýa” topary “Roma” toparyny 2-0 hasabynda ýeňdi, “Wulwerhampton” topary “Olimpiakos” toparyny 1-0 hasabynda üstün çykdy (iki oýunyň netijesi 2-1), “Bazel” topary “Eintraht...

Amir Han Türkiýä geler

Hindi kinosynyň dünýä belli aktýory Amir Han Türkiýä täze “Laal Singh Chaddha” filmini surata düşürmäge gitmegi meýilleşdirýär. Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň beren beýanatynda meşhur hindi...

Ilkinji rus syýahatçylar topary Antalýa geldi

Türkiýe bilen Russiýa döwletleriniň arasynda halkara uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagynyň çäklerinde 519 rus syýahatçysy Türkiýäniň iň naýbaşy dynç alyş merkezi ýagny “syýahatçylyk paýtagty” hasaplanýan...