SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy

Şu gün ýene bir ýörite halkara uçar gatnawy amala aşyryldy. Ýadyňyzda bolsa  Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gurnamagynda “Türkhowaýollary” milli awiakompaniýasynyň 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrjakdygyny barada ýörite habary saýtymyza ýerleşdiripdik.

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Alexa Rank” maglumatlaryna görä, Türkmenistandan girilýän ähli saýtlaryň arasynda Googleden soňra ikinji  orunda durýan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şu gün ýagny, 2021-nji ýylyň 10-nji maýynda Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrýar.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

 

PÝGG-niň jerimelerini online tölemek

“Türkhowaýollary” milli awiakompaniýasy ýörite uçar gatnawyny  mundan öň 2021-nji ýylyň Maý aýynyň 5-ne, Aprel aýynyň bolsa 16-syna we  18-ine amala aşyrypdy.

“Türkhowaýollary” kompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite gatnaw meýilleşdirýär we bu barada anyk maglumat alan wagtymyz her wagtdaky ýaly ýene ilkinji bolup okyjylarymyzy habarly ederis.

iplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

 

 

Ýene-de okaň

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar

Türkmenistanyň nobatdaky saglyk ulgamyndaky üstünligi