JEMGYÝET

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Makul Hyzmat” hususy kärhanasynyň baş direktory Altyn Nurmuhammedowa saýtymyza beren beýanatynda, kärhananyň intellektual telekeçilik başlangyçlardan ugur alyp hereket edýändigini, müşderlerine ýokary hilli we amatly bahadan hyzmat bermek bilen, şol  bir wagtda giň halk köpçüligi üçin amala aşyrylýan taslamalara özleriniň mümkinçlilikleriniň çäklerinde gatnaşýandygyny habar berdi.

Baş direktoryň berýän maglumatlaryna görä, kärhananyň esasy ugry terjime hyzmatlary bolup, esasan hem edara-kärhanalara we daşary ýurtlarda bilim almak isleýän talyplaryň resminamalarynyň terjime işlerini amala aşyrýar. Hukuk, saglyk, kärhanalaryň esaslandyryş resminamalary, pasport, orta bilim şahadatnamasy,  şahadatnamalar, ynanç hatlar ýaly resminamalar “Makul Hyzmat” Terjime merkeziniň amala aşyrýan terjime işleriniň käbiridir. Bellemeli zat, bu terjime merkeziniň amala aşyran terjimeleri Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihanasy we beýleki Ilçihanalar tarapyndan hem kabul edilýär.

Altyn Nurmuhammedowynyň berýän maglumatlaryna görä, “Makul Hyzmat” terjime merkezi, häzire çenli şu taslamalara işjeň gatnaşdy:

  1. “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşikleri ( jemi 4 gezek)
  2. Žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka bäsleşigi (jemi 2 gezek)
  3. Makul Sözlük taslamasy

“Makul Hyzmat” terjime merkezi bilen habarlaşmak üçin

Salgysy üçin bu suratyň üstüne basyň, Google Karta Sizi Makul Hyzmata getirer!

Telefon belgileri

+993 63 78 96 73 / +993 12 96 48 55

E Mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Web : www.makulhyzmat.com

Poçta salgysy : Aşgabat şäheri Ankara köçesi (Aýtakow-Ýubileýni) A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 401

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri