“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Makul Hyzmat” hususy kärhanasynyň baş direktory Altyn Nurmuhammedowa saýtymyza beren beýanatynda, kärhananyň intellektual telekeçilik başlangyçlardan ugur alyp hereket edýändigini, müşderlerine ýokary hilli we amatly bahadan hyzmat bermek bilen, şol  bir wagtda giň halk köpçüligi üçin amala aşyrylýan taslamalara özleriniň mümkinçlilikleriniň çäklerinde gatnaşýandygyny habar berdi.

Baş direktoryň berýän maglumatlaryna görä, kärhananyň esasy ugry terjime hyzmatlary bolup, esasan hem edara-kärhanalara we daşary ýurtlarda bilim almak isleýän talyplaryň resminamalarynyň terjime işlerini amala aşyrýar. Hukuk, saglyk, kärhanalaryň esaslandyryş resminamalary, pasport, orta bilim şahadatnamasy,  şahadatnamalar, ynanç hatlar ýaly resminamalar “Makul Hyzmat” Terjime merkeziniň amala aşyrýan terjime işleriniň käbiridir. Bellemeli zat, bu terjime merkeziniň amala aşyran terjimeleri Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihanasy we beýleki Ilçihanalar tarapyndan hem kabul edilýär.

Altyn Nurmuhammedowynyň berýän maglumatlaryna görä, “Makul Hyzmat” terjime merkezi, häzire çenli şu taslamalara işjeň gatnaşdy:

  1. “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşikleri ( jemi 4 gezek)
  2. Žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka bäsleşigi (jemi 2 gezek)
  3. Makul Sözlük taslamasy

“Makul Hyzmat” terjime merkezi bilen habarlaşmak üçin

Salgysy üçin bu suratyň üstüne basyň, Google Karta Sizi Makul Hyzmata getirer!

Telefon belgileri

+993 63 78 96 73 / +993 12 96 48 55

E Mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Web : www.makulhyzmat.com

Poçta salgysy : Aşgabat şäheri Ankara köçesi (Aýtakow-Ýubileýni) A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 401

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmakÝENE-DE OKAŇ

Sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna dünýä ykdysadyýetiniň çylşyrymly ýagdaýynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini peseltmek hem-de 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpjün edilmeginiň Maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bu Maksatnamada milli ykdysadyýetimiziň köpugurly hem-de durnukly ösüşini saklamak, önümçilik kuwwatlyklaryny doly peýdalanmak, ulag-logistika ulgamyny ösdürmek we sanly tehnologiýalary, öňdebaryjy tejribäni giňden ornaşdyrmak boýunça möhüm wezipeler...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Braziliýanyň futbol çempionatynda täze çempion peýda boldy. Ol hem Belu-Orizonti şäheriniň "Atletiko Mineýro" toparydyr. Bu topar Braziliýanyň "Seria A" milli futbol çempionatynda soňky gezek 1971-nji ýylda çempion bolupdy. "Atletiko Mineýro" topary 50 ýyldan soňra täzeden çempion bolmak bagtyna miýesser boldy. "Atletiko Mineýro" topary geçen möwsümde hem çempionlyga dalaş edipdi. Topar Horhe Sampaoliniň tälimçiliginde oňat netije görkezse-de, çempiondan 3 utuk...
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde ýanwar-noýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabatlar berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 11 aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Jemi içerki önümiň durnukly ösüş depgini üpjün edildi. Geçen 11 aýda öndürilen önümleriň mukdary, 2020-nji ýylyň degişli döwri...
Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz söwda, dokma we telekeçilik ugurlary babatda degişli tabşyryklary berdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belläp, ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak boýunça nobatdaky çäreleri taýýarlamagy tabşyrdy. Milli Liderimiz kiçi we orta telekeçiligi, aýratynda syýahatçylyk...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
909FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar