PÝGG-niň jerimelerini online tölemek

Ýadyňyzda bolsa bir ýyl mundan ozal Türkmenistanyň Içeri  Ministrliginiň Polisiýanyň Ýol Gözegçilik Gullugy tarapyndan Foto we wideo ýazgy edýän serişdeleriň üsti bilen ýol hereketiň kadalarynyň bozulanlygy üçin Adminstratiw hukuk bozulma barada iş boýunça ýörite Kararyň  asyl nusgasyny we Kanuna laýyklykda kesgitlenen jerime tölegleriň ulagyň eýesiniň salgysyna “Türkmenpoçta” Poçta Aragatnaşyk kompaniýasynyň işgärleri tarapyndan tiz we wagtynda gowşurmak hyzmatyny ýola goýulandygy  barada habary saýtymyza ýerleşdiripdik. Şol habarda  jerime töleglerini Aşgabat şäheriniň  we welaýat merkezleriniň ähli poçta nokatlarynda we şahamçalarynda nagt we nägt däl görnüşinde töleg geçirip bilinýändigini Size ýetiripdik. Şonda Sürüjiler islese tölegi https://www.turkmenpost.gov.tm saýtynyň üsti bilen onlaýn töläp biljekdigini habarymyzda belläpdik.

Siz mundan soňra Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmedik sürüjilere bellenilýän jerimeleri www.atavatan-turkmenistan.com saýtyndaky ýörite bölümiň üsti bilen hem  töläp bilersiňiz. Bellemeli zat, tölegler üçin bellenen ýere basaňyzda, saýtymyzy Sizi gönüden göni https://www.turkmenpost.gov.tm saýtynyň ýörite degişli bölümine alyp barar we ähli işler ol ýerde amala aşyrylar. Başgaça aýdanymyzda tölegler boýunça saýtymyzyň hiç hilli dahylly ýeri ýok we saýtymyzdaky ýörite bölüm diňe Sizi https://www.turkmenpost.gov.tm  saýtynyň degişli bölümine alyp barar.

Siz şeýle Play Market  we App Store Applikasiýalaryny ýükläp alyp, online tölegi amala aşyryp bilersiňiz!

Biz şeýle hem saýtymyza bu barada başga bir habar ýerleşdiripdik we şol habarda hususanda şeýle diýilýärdi:

Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmedik sürüjilere bellenilýän jerimeleri sanly ulgamyň üsti bilen tölemek hem ýola goýuldy. Her bir sürüji özüniň şahsy öýjükli aragatnaşyk enjamynyň üsti bilen «Play Market», «App Store» internet dükanlaryndan «PÝGG-niň jerimeleri» diýen mobil goşundyny ýükläp alyp, onuň üsti bilen düzgüni bozan ýerine degişli işgärler tarapyndan ýörite karar bilen çykarylan jerime töleglerini töläp bilýärler.

«PÝGG-niň jerimeleri» diýen mobil goşundyda «Töle», «Ýol hereketiniň hadysalarynda ilkinji kömek bermegiň düzgünleri», «PÝGG-niň jerimeleri» diýen bölümler bar. Onuň «Töle» diýen bölüminde sürüjiniň ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmän, ýerine ýetirmedik düzgüniniň jerimesiniň karar belgisi, ulag belgisi, sürüjiniň ady we familiýasy, şeýle-de telefon belgisi hem-de jerime möçberi ýaly ýörite öýjükler ýerleşdirilen. Täze elektron goşundy raýatlaryň wagtyny tygşytlamaga ýardam edýär. Sürüji tölegi töländen soňra, onuň telefon belgisine SMS habarnamasy gelýär. Ol ony ýol gözegçilik gullugynyň işgärine görkezip, jerime tölegini töländigini aýdýar. Birikdirilen merkez bilen habarlaşan polisiýa sürüjiniň tölegi geçirendigini anyklap, oňa sürüjilik şahadatnamasyny gaýtaryp berýär.

Türkmenistana COVID-19 ýokanjyma garşy «СоrоnаVас» sanjymy geldi

 

Diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklar

Awtoulag sürüjilerinden «075» hyzmatyna uly gyzyklanma

PÝGG-niň wekili täze düzgünler barada maglumat berdi

 

Sürüjiler jerimäni “Türkmenpoçtada” onlaýn töläň!

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar