JEMGYÝET

Awtoulag sürüjilerinden «075» hyzmatyna uly gyzyklanma

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň sorag-jogap gullugy, awtoulag sürüjileri üçin hödürlän täze hyzmaty uly gyzyklanma döredýär. Ýagny, «075» belgisine jaň etmek arkaly, awtoulaglara bellenilen jerimeler we olar üçin geçirilen tölegler boýunça giňişleýin maglumat alyp bolmagy köp babatda ýeňillikler döredýär.

Şeýle hem, bu belgä jaň etmek arkaly halkara ýollamalar, olaryň nyrhnamalary we ýollamalara bellenilen ýere gelýänçä gözegçilik etmek boýunça, şeýle-de Türkmenistanyň gazet-žurnallaryna degişli beýleki zerur maglumatlary alyp bolýar.

Ozal «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň jemagat we aragatnaşyk hyzmatlary üçin tölegleri geçirmegiň täze görnüşlerini hödürleýändigini habar berlipdi.

Poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän ähli hyzmatlary bilen «Türkmenpoçta» saýtyna girmek ýa-da «075» sorag-jogap gullugyna jaň etmek arkaly doly tanşyp bilersiňiz.

Şeýle hem, bu belgä jaň etmek arkaly halkara ýollamalar, olaryň nyrhnamalary we gazetlere we žurnallara abuna ýazylyşygyna degişli zerur maglumatlary alyp bolýar.

 

Oraza baýramy mynasybetli dynç alyş

 

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär