TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oraza baýramy mynasybetli dynç alyş

Hormatly Prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda Oraza baýramyny bellemek hakyndaky Permana gol çekdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, gol çekilen resminama laýyklykda, Türkmen halkynyň Milli baýramy bolan Oraza baýramyny 2021-nji ýylyň 13-nji maýynda bellemek göz öňünde tutuldy.

Şeýle hem şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmek bellenildi.

 

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik yglan edildi

 

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle