JEMGYÝET

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik yglan edildi

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoragatnaşyk arkaly mejlisinde hormatly Prezidentimiz mübärek Gadyr gijesi mynasybetli 982 sany raýatymyzyň hem-de 53 sany daşary ýurtly raýatyň günäsini geçmek baradaky Permana gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. 

Döwlet Baştutany, ilki bilen, göni wideoaragatnak arkaly wise-premýer, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowyň hasabatyny diňledi. Wise-premýer jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi.

Milli Lider hemişe bolşy ýaly, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň şanly baýramlaryň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri yzygiderli geçirip durýarys diýip, döwlet Baştutany aýtdy.

Habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň günäsi geçilen adamlary tussaglykdan boşadyp, olaryň gysga döwürde öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur çäreleri görmelidigini belledi.

 

Gadyr gijesi haçan we Baýram namazy näçede okalýar?

 

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi