Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

Öň hem habar berişimiz ýaly, Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda baş şäherimizde ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär. Şonda 2021-nji ýylyň 10 — 25-nji maýy günlerinde paýtagtymyzda hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler. Şeýle bolonsaň, şäheriçi awtobuslaryň ugry köpler üçin iň köp gözlenýän maglumat bolup durýar. Biz bu maglumaty Türkmenawtoulaglary Agentliginiň saýtyndan 2021-nji ýylyň 10-nji maýynda alynan ýagdaýa görä Size ýetirýäris.

 

ugur Nomeri Ugramaly nokady Barmaly nokady ugruň uzunlygy aýlaw wagty çykyş

1

Awtokombinat

Howa menzil

22 km 90 min 10 min

2

Teke bazar

Şor

23 km 80 min 16 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km 170 min 24 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km 90 min 15 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km 70 min 17 min

6

Bagyr

Garadamak

59 km 140 min 12 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km 80 min 10 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km 90 min 10 min

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km 90 min 7 min

10

Awtokombinat

Bagyr

61 km 140 min 6 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

62 km 140 min 15 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km 70 min 23 min

13

Awtokombinat

Gurtly

57 km 140 min 7 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km 120 min 6 min

15

Parahat 7

Gurtly

67 km 150 min 10 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km 90 min 15 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km 120 min 9 min

18

Parahat 7

Howa menzil

47 km 130 min 14 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km 80 min 7 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km 110 min 13 min

 

21

Teke bazar

Saglyk ýoly 51 km 110 min 13 min

22

Parahat 7

Howa menzil

47 km 120 min 9 min

23

Parahat 7

Gurtly

50 km 130 min 9 min

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km 60 min 60 min

25

Büzmeýin

Gurtly

54 km 90 min 45 min

26

Parahat 7

Teke bazar

26.3 km 90 min 12 min

27

Parahat 7

Arzuw

37 km 90 min 45 min

28

Awtokombinat

Gurtly

39 km 110 min 4 min

29

Parahat 7

Gurtly

53 km 140 min 6 min

30

Awtokombinat

Gurtly

48.8 km 140 min 12 min

31

Teke bazar

Garadamak

31.4 km 90 min 9 min

32

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

36.5 km 90 min 15 min

33

Wokzal

Awtomenzil

40 km 100 min 33 min

34

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

33 km 90 min 30 min

35

Awtokombinat

Saglyk ýoly

58 km 120 min 13 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km 140 min 15 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km 100 min 33 min

38

Awtokombinat

Teke bazar

33 km 120 min 10 min

39

Wokzal

Awtomenzil

33.2 km 80 min 20 min

40

Parahat 7

Gurtly

52 km 140 min 12 min
Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: 14-nji iýunyň duşuşyklary

 

42

Gurtly

Kardiologiýa merkezi 50 km 130 min 11 min

43

Parahat 7

Arzuw

40 km 100 min 33 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km 160 min 20 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km 110 min 22 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km 120 min 15 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km 180 min 45 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km 110 min 36 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km 100 min 25 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km 130 min 32 min

52

Wokzal

Akdaşaýak

55 km 140 min 12 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km 90 min 18 min

55

Wokzal

Älem medeni merkezi

37 km 100 min 14 min

56

Gurtly

Älem medeni merkezi

58 km 130 min 16 min

57

Awtokombinat

Älem medeni merkezi

41 km 100 min 12 min

58

Howa menzil

Älem medeni merkezi

55 km 120 min 13 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km 70 min 23 min

60

Arzuw

Bekrewe

65 km 140 min 7 min

61

Teke bazar

Büzmeýin

65 km 140 min 10 min

62

Teke bazar

Büzmeýin

60 km 130 min 9 min

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km 140 min 14 min
Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: Angliýa we Niderlandlar ýeňiş bilen başlady

 

64

Teke bazar

Täze Zaman 82 km 160 min 16 min

68

Awtomenzil

Altyn Asyr gündogar bazary

10 km 30 min 10 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

60 km 100 min 50 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km 100 min 20 min

73

Parahat 7

Gurtly

66 km 150 min 10 min

74

Teke bazar

Büzmeýin

58 km 140 min 15 min

75

Gurtly

Awtomenzil

44 km 80 min 26 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

36 km 100 min 10 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km 50 min 25 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km 50 min 50 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km 120 min 30 min

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar