Tag : ABŞ-nyň binagärlik firmasy atmosferadan 48500 agajyň kömürturşy gazyny aýryp bilýän gök binalaryny taslamalaşdyrdy.

DÜNÝÄ

Howany arassalaýan ýaşyl binalar gurulýar

Bütin dünýäde global ýylylyk sebäpli betbagtçylyklar yzygiderli ýüze çyksa-da, uglerod zyňyndylaryny zyýansyzlandyrmak geljegimiz üçin möhüm ähmiýete eýedir. Gurluşyk pudagy zyňyndylaryň 40 göterimini emele getirýär. ABŞ-nyň...