TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Howany arassalaýan ýaşyl binalar gurulýar

Bütin dünýäde global ýylylyk sebäpli betbagtçylyklar yzygiderli ýüze çyksa-da, uglerod zyňyndylaryny zyýansyzlandyrmak geljegimiz üçin möhüm ähmiýete eýedir. Gurluşyk pudagy zyňyndylaryň 40 göterimini emele getirýär. ABŞ-nyň binagärlik firmasy atmosferadan 48500 agajyň kömürturşy gazyny aýryp bilýän gök binalaryny taslamalaşdyrdy. Ýaşyl binanyň durnukly materiallar bilen öndüriljekdigi we ýylda 1,6 milliard tonna uglerod çykaryp biljekdigi mälim edildi.

Dünýädäki iň beýik agaçly binanyň adyny göterýän “Urban Sequoia” merkezi ABŞ-nyň Çikago şäherinde ýerleşýän “Skidmore, Owings & Merrill” binagärlik firmasy tarapyndan dizaýn edildi. Kompaniýa binalaryň uglerod sorujy materiallar bilen guruljakdygyny we ýangyç, energiýa we iýmit üçin göni howa ele almak tehnologiýasyny goşmak bilen birnäçe çemeleşmäni ulanjakdygyny mälim etdi. Şeýle-de bolsa, “daşky gurşaw” binasynyň azyndan 60 ýyl peýdaly ömri boljakdygy mälim edildi. Şeýle hem binanyň ele alan uglerodynyň şäher infrastrukturasyny gowulandyrmak üçin ýollar, asfaltlar, turbalar we beýleki zatlar üçin biomateriallary öndürmek üçin ulanylyp bilinjekdigi düşündirildi.

“Owings & Merrill” kompaniýasynyň dolandyryjysy Skidmor taslamanyň mowzugy barada beren beýannamasynda: “Taslamamyz täze dizaýn ideýalaryny tebigata esaslanýan çözgütler we bar bolan uglerod siňdiriş tehnologiýalary bilen birleşýändir”-diýdi.

Beýleki tarapdan, ýaşyl bina taslamasy geçen hepde Şotlandiýanyň Glazgo şäherinde geçirilen “COP26” howa sammitinde hödürlendi.

 

2 ýyldan soňra ýüzbe-ýüz sapaklar başlaýar

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle