Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa Ykdysady forumy geçirilýär

Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumy geçiirlýär.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparowyň gatnaşmagynda geçirilýän foruma, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow, Gazagystanyň Premýer-ministri Askar Mamin, Özbegistanyň Premýer-ministri Abdulla Aripow we beýleki ýokary derejeli myhmanlar gatnaşýar.

Ýewropa Bileleşiginden bu foruma Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Waldis Dombrowskis, Awstriýanyň daşary işler ministri Mihael Linhart, Wnegriýanyň daşary söwda aragatnaşyklar we daşary işler ministri Peter Siýýarto gatnaşýar.

Mundan başga-da, foruma gatnaşýanlaryň hatarynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kunio Mukiriýa bilen bir hatarda halkara we sebit guramalarynyň wekileri bar.

MERKEZI AZIÝA ÖZÜNE ÇEKIJI SEBIT

Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumynyň açylyş dabarasynda çykyş eden Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Merkezi Aziýa sebitiniň ýyldan-ýyla söwda ykdysady babatda özüne çekiji sebite öwrülip barýandygyny belledi.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow söwda ykdysady babatda käbir ykdysady görkezijilere salgylandy.

Bütindünýä bankynyň maglumatlaryna görä, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň jemi içerki önümi 1993-nji ýylda 45 milliard dollara deň bolan bolsa, 2019-njy ýylda 8 esse köpelip, 347 milliard dollara deň boldy.

2030-njy ýylda bolsa, bu görkezijiniň 2 esse köpelip, 610 milliard dollara barabar bolmagyna garaşylýar.

Forumyň çäginde ýaşyl we durnukly ykdysadyýete geçmek, sanlylaşdyrmak, sagdyn iş gurşawyny döretmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Forum, COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan durmuş-ykdysady çökgünlikden çykmak babatda hem özara pikir alyşmalar geçirildi.

Şeýle hem bu forumyň çäklerinde işewürli forumy, foruma gatnaşýan ýurtlaryň arasynda işewür düzümleriň arasynda ikiçäk duşuşyklar geçirilýär.

 

Türkmen telekeçileri Gyrgyzystanda täze ylalaşyklar baglaşdy

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar