Türkmen telekeçileri Gyrgyzystanda täze ylalaşyklar baglaşdy

Häzirki wagtda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyzystanyň “Tazabek” neşiriniň habaryna görä, Gyrgyzystandaky bu foruma Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Döwran Hudaýberdiýewiň ýolbaşçylygyndaky işewürler wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we işewürler geňeşiniň hem habar bermegine görä, türkmen telekeçileri “ÝB we Merkezi Aziýa işewürlik hyzmatdaşlygy” atly işewürlik forumyna gatnaşýar.

Türkmen telekeçileri gyrgyz kärdeşleri bilen umumy bahasy 3 million dollara barabar bolan dürli harytlary ýerlemek boýunça 6-dan gowrak şertnama gol çekişdiler.

Bu ylalaşyklar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we işewürler geňeşiniň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde gazanyldy.

Ozal hem, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň şu ýylyň iýunynda Türkmenistana amala aşyran saparynyň çäklerinde türkmen pomidory, santehnika materiallary hem-de konditer önümlerini Gyrgyz Respublikasyna ibermek babatda 21 million dollarlyk onlarça şertnama baglaşylypdy.

Çäklendirmeleriň kölegesindäki DiwaliÝENE-DE OKAŇ

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekilçilikli topary Owganystanyň Kabul şäherinde elektrik energetikasy taslamalary boýunça gepleşikler geçirýär. Owganystanyň "Da Afghanistan Breshna Sherkat" kompaniýasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Berlen maglumatlara görä, gepleşikleriň barşynda Türkmenistan-Owganistan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi, "Nur-ul-Jahad" stansiýasy we beýleki elektrik taslamalarynyň hukuk we tehniki taraplary ara alnyp maslahatlaşylýar. 3 gün dowam edýän bilelikdäki gepleşiklerde "Da Afghanistan Breshna Sherkat" kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hafiz Mohammad Amin...

Iň täze habarlar