SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Halkara adaty gatnawlarda karantin düzgüni

Mälim boşy ýaly, Türkmenistan döwletimiz tarapyndan hem 2 ýyla gowrak wagtdan soňra koronawirus pandemiýasy sebäpli çäklendirilen halkara uçar gatnawlary täzeden ýola goýlup başlandy. Düýn ilkinji adaty halkara uçar gatnawy Aşgabat-Dubaý ugry boýunça amala aşyryldy.

Ine, ertir bolsa, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine adaty halkara uçar gatnawy amala aşyrylar.

Halkara gatnawlaryndan peýdalanýan raýatlary gyzyklandyrýan sowallaryň ýene-de bir karantin çäreleridir. Bu gatnawlardan peýdalanýanlar üçin karantin şertleri nähili bolýar?

Bu sowalyň jogaby şeýleräk…

Adaty uçar gatnawlardan gelen, ýagny Kazandan we Dubaýdan gelýän ýolagçylar üçin 7 günlük öý şertlerinde karantin göz öňünde tutulýar. Bu hem koronawirus pandemiýasy bilen bagly dünýädäki durnuklaşýan epidemiologik ýagdaýlar nazarda tutulyp, daşary ýurtlardan gelýän raýatlaryň 7 gün karantin düzgünlerini öý şertlerinde berjäý etmegi göz öňünde tutuldy.

Dubaýdan gelen ýolagçylar 3 gezek çaltlandyrylan ýagny, tiz test netijelerine göre öýlerine gaýtdylar.

 

 

Aşgabatdan Dubaýa uçar gatnawy amala aşyryldy

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Bangkoga uçar

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly Roždestwo arçasynyň çyralary ýakyldy

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor