Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy noýabr aýynyň ahyryna çenli Türkmenistan ugry boýunça 3 sany ýörite uçar gatnawy amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyna täze maglumatlar gelip gowuşdy.

Şoňa laýyklykda, ozal hem habar berşimiz ýaly, 22-nji noýabrynda Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy ýerine ýetiriler.

Şeýle hem 25-nji noýabrda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul hem-de 29-njy noýabrda Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawlaryň amala aşyrylymagy meýilleşdirilýär.

Bilşimiz ýaly, dünýäde döwam edýän koronawirus ýokanjy sebäpli adaty uçar gatnawlarynyň ýerine ýörite gatnawlar amala aşyrylýar.

Türkmenistan boýunça bu ýörite gatnawlary «Türkmenistan» awiakompaniýasy, Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy hem-de Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy ýerine ýetirýär.

Bu awiakompaniýalar her aýyň dowamynda birnäçe ýörite gatnawlayr amala aşyryp, gidip-gelmek zerurlygy ýüze çykan ýolagçylara hyzmat berýär.

Golaýda beren maglumatymyza laýyklykda, Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy 19-njy noýabrda ýene-de bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Atavatan TV” YouTube kanalymyzdaky täze show gepleşigimize tomaşa etdiňizmi?  Show gepleşigimize şu wagta çenli Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow, Kerim Hally, Perhat Ataýew, Jelil Atajykow hem-de beýleki sungat ussatlary myhmançylykda boldy. Siz ähli gyzykly we güldürýän show gepleşiklerimizi şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Android ulgamynda işleýän Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Hormatly Prezidentimiz Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Halkara Forumda çykyş etdi