25/09/2020 6:10
Home DURMUŞ “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” :Tanyşdyrylyş dabaralary

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” :Tanyşdyrylyş dabaralary

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde geçirildi. Milli Liderimiziň nobatdaky kitaby türkmen halkyna Garaşsyzlyk baýramy üçin ajaýyp döredijilik sowgady boldy.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň öňüsyrasynda milli Liderimiziň kitaplarynyň hem-de ylmy monografiýalarynyň sergisi guraldy. Milli Liderimiziň dürli eserleri dünýäniň birnäçe diline terjime edilip, giň okyjylar köpçüligine ýetirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasyndaky çykyşlarda täze kitabyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň täze ajaýyp edebi eseriniň neşir edilmegi, dünýä siwilizasiýasynyň ösmegine möhüm goşant goşan türkmen halkynyň iň baý ruhy mirasyny has-da wagyz etmäge hyzmat eder.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýerine ýetirilen işleriň gerimine baha bermäge, özboluşly halk sungatyny we bahasyna ýetip bolmajak maddy gymmatlyklary ýygnamaga, öwrenmäge we ösdürmäge mümkinçilik berýär.

12 BAPDAN YBARAT KITAP

Kitap on iki bapdan ybarat bolup, onda ýaşaýşyň gözelligi we gymmaty, ýerdäki abadançylyk, barlygyň bakylygy ýaly möhüm düşünjeler barada jikme-jik maglumat berilýär. Ylmyň we bilimiň jemgyýetiň ösüşindäki ähmiýetine, sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýetine, yhlas, paýhaslylyk, işi üstünlikli tamamlamak ukyby we ş.m. ýaly bahasyna ýetip bolmajak häsiýetleriň terbiýesine köp üns berilýär.

Tanyşdyryş dabarasynda çykyş eden şahyrlar we sungat ussatlary hormatly Prezidentimiziň täze işiniň türkmen halkynyň milli ruhy gymmatlyklarynyň dowamlylygyny gorap saklamagyna we has giňden ýaýramagyna goşant goşjakdygyny bellediler.

Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem geçirildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden...

Iň kiçi kubik

Ýaponiýada alty burçly tapmaçanyň satuwa çykarylmagynyň 40 ýyllygy mynasybetli dünýädäki iň kiçi Rubigiň kubigi jemgyýetçilik köpçüligine hödürlendi. Her tarapynda 9,9 millimetr ölçegli alýumin kubigi,...

TNGIZT-den A-98 marka benzin üçin halkara bäsleşik

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy A-98 marka benziniň satyn alynmagyna degişli halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 20 günüň dowamynda...

Russiýa mugt sanjym bermäge taýýar

Mälim bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasynyň “Sputnik V” atly koronawirusa garşy sanjymy giň gerimde önümçilik işi alnyp barlyp, zerur bolan hassalara ýetirilýär. Şeýlelikde Russiýa BMG-nшň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Seni ilkinji söýen adam kim?

Söýgi... Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi...

“Apple”: Iň täze habarlar

“Apple” kompaniýasy indi ençeme ýyl bäri dünýäde meşhurdyr. Ol indi birnäçe ýyl bäri dünýäniň iň gymmat hususy kompaniýalarynyň hatarynda ilkinji orny eýeleýär. “Apple” kompaniýa...

Söýgi – durmuşyň özeni

Elbetde, durmuşyň özeni, hatda durmuşyň özi — söýgi. Ýaşaýşyň şerti — söýgi. Barlyk, başlangyç söýgüdir. Şonuň üçin hem oňa duýgularyň beýgi, dünýäniň ýaraşygy, ýaşaýşyň...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...