“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” :Tanyşdyrylyş dabaralary

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde geçirildi. Milli Liderimiziň nobatdaky kitaby türkmen halkyna Garaşsyzlyk baýramy üçin ajaýyp döredijilik sowgady boldy.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň öňüsyrasynda milli Liderimiziň kitaplarynyň hem-de ylmy monografiýalarynyň sergisi guraldy. Milli Liderimiziň dürli eserleri dünýäniň birnäçe diline terjime edilip, giň okyjylar köpçüligine ýetirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasyndaky çykyşlarda täze kitabyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň täze ajaýyp edebi eseriniň neşir edilmegi, dünýä siwilizasiýasynyň ösmegine möhüm goşant goşan türkmen halkynyň iň baý ruhy mirasyny has-da wagyz etmäge hyzmat eder.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýerine ýetirilen işleriň gerimine baha bermäge, özboluşly halk sungatyny we bahasyna ýetip bolmajak maddy gymmatlyklary ýygnamaga, öwrenmäge we ösdürmäge mümkinçilik berýär.

12 BAPDAN YBARAT KITAP

Kitap on iki bapdan ybarat bolup, onda ýaşaýşyň gözelligi we gymmaty, ýerdäki abadançylyk, barlygyň bakylygy ýaly möhüm düşünjeler barada jikme-jik maglumat berilýär. Ylmyň we bilimiň jemgyýetiň ösüşindäki ähmiýetine, sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýetine, yhlas, paýhaslylyk, işi üstünlikli tamamlamak ukyby we ş.m. ýaly bahasyna ýetip bolmajak häsiýetleriň terbiýesine köp üns berilýär.

Tanyşdyryş dabarasynda çykyş eden şahyrlar we sungat ussatlary hormatly Prezidentimiziň täze işiniň türkmen halkynyň milli ruhy gymmatlyklarynyň dowamlylygyny gorap saklamagyna we has giňden ýaýramagyna goşant goşjakdygyny bellediler.

Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem geçirildi.ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar