TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” :Tanyşdyrylyş dabaralary

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde geçirildi. Milli Liderimiziň nobatdaky kitaby türkmen halkyna Garaşsyzlyk baýramy üçin ajaýyp döredijilik sowgady boldy.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň öňüsyrasynda milli Liderimiziň kitaplarynyň hem-de ylmy monografiýalarynyň sergisi guraldy. Milli Liderimiziň dürli eserleri dünýäniň birnäçe diline terjime edilip, giň okyjylar köpçüligine ýetirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasyndaky çykyşlarda täze kitabyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň täze ajaýyp edebi eseriniň neşir edilmegi, dünýä siwilizasiýasynyň ösmegine möhüm goşant goşan türkmen halkynyň iň baý ruhy mirasyny has-da wagyz etmäge hyzmat eder.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýerine ýetirilen işleriň gerimine baha bermäge, özboluşly halk sungatyny we bahasyna ýetip bolmajak maddy gymmatlyklary ýygnamaga, öwrenmäge we ösdürmäge mümkinçilik berýär.

12 BAPDAN YBARAT KITAP

Kitap on iki bapdan ybarat bolup, onda ýaşaýşyň gözelligi we gymmaty, ýerdäki abadançylyk, barlygyň bakylygy ýaly möhüm düşünjeler barada jikme-jik maglumat berilýär. Ylmyň we bilimiň jemgyýetiň ösüşindäki ähmiýetine, sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýetine, yhlas, paýhaslylyk, işi üstünlikli tamamlamak ukyby we ş.m. ýaly bahasyna ýetip bolmajak häsiýetleriň terbiýesine köp üns berilýär.

Tanyşdyryş dabarasynda çykyş eden şahyrlar we sungat ussatlary hormatly Prezidentimiziň täze işiniň türkmen halkynyň milli ruhy gymmatlyklarynyň dowamlylygyny gorap saklamagyna we has giňden ýaýramagyna goşant goşjakdygyny bellediler.

Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle