SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi

2022-nji ýylyň 25-nji maýyndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. 

Şol sanawda ýurdumyzyň welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şäherinde uçar gatnawlary ýola goýlupdyr. Mundan başga-da, täze açylan Kerki şäherindäki howa menzilinden hem Türkmenbaşy şäherinde gatnawlar göz öňünde tutulypdyr.

Türkmenbaşy şäherine gatnawlaryň göz öňünde tutulmagy “Awaza” milli syýahatçylyk merkezinde dynç almak isleýänler üçin amatly mümkinçilik bolup durýar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti 25-nji maýdan içerki howa gatnawlaryny ýola goýmak babatda degişli tabşyryklary beripdi.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-105 1,3,4,6,7 17-25 18-15
Aşgabat – Daşoguz T5-111 2 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 2 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-103 4 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-107 5 18-10 19-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary Т5-131 1,2,4,5,6,7 17-55 18-35
Aşgabat – Mary Т5-125 3 09-50 10-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 1 10-50 11-50
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 2,3,4,5,7 18-00 19-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-231 6 10-50 11-50
Aşgabat – Kerki T5-313 1,3,6 10-00 11-00
Aşgabat – Kerki T5-315 5 09-50 10-50
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-106 1,3,4,6,7 19-15 20-05
Daşoguz – Aşgabat T5-112 2 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-114 2 16-00 16-50
Daşoguz – Aşgabat T5-104 4 15-25 16-15
Daşoguz – Aşgabat T5-108 5 20-00 20-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat Т5-132 1,2,4,5,6,7 19-35 20-15
Mary – Aşgabat Т5-126 3 16-05 16-45
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-249 1 18-10 19-10
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 2,3,4,5,7 20-10 21-10
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-232 6 18-05 19-05
Kerki – Aşgabat T5-314 1,3,6 12-00 13-00
Kerki – Aşgabat T5-316 5 16-00 17-00
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-235 2 11-40 12-50
Daşoguz – Mary T5-225 4 11-40 12-30
Daşoguz – Kerki T5-344 5 14-00 15-00
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-236 2 14-00 15-00
Mary – Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Kerki – Daşoguz T5-343 5 11-50 13-00
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-336 6 15-15 16-15
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-335 6 13-00 14-15
Mary – Türkmenbaşy T5-229 3 11-30 12-50
Türkmenbaşy – Mary T5-230 3 13-50 15-05
Türkmenbaşy – Kerki T5-341 1 13-00 14-30
Kerki – Türkmenbaşy T5-342 1 15-30 17-10
*Uçuş rejesi üýtgäp biler

 

 

“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentligi «Сargolux» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

Türkmen suratçy Türkiýedäki foto sammite gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Dünýäde ilkinji emeli intellekt hassahana açylýar

Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat: hepdede 16 uçar gatnawy ýerine ýetiriler

Ata Watan Eserleri

Aşgabat — Awaza ugry boýunça awtobus gatnawlarynyň petekleri onlaýn satuwa çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýat köpugurly hassahanasyna gemodializ enjamynyň ikisi sowgat berildi