TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SÖHBETDEŞLIK

Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?

Türkmenistanyň meşhur sungat wekilleri Ata Watanda. Ýurdumyzyň meşhur ýyldyzlary bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite söhbetdeşlikler gurnady. Ýyldyzlarymyz biziň redaksiýamyza gelip, özleriniň sungat älemine gelişi, ilkinji üstünlikleri we durmuşlarynyň ýatdan çykmajak pursatlary barada gyzykly we täsirli gürrüňler berdiler. Biz diňe sungat ýyldyzlary bilen däl, eýsem öz el hünäri we şahsy başarnygy bilen giňden tanalýan şahsyýetler bilen hem söhbetdeşlikler gurnadyk.

Her biriniň müňlerçe muşdagy bolan ýyldyzlarymyz bilen gurnalan ýörite söhbetdeşlikleriň linklerini şu habaryň ahyrynda Size ýetirýäris. Hormatly okyjylarymyz Siz öz halaýan sungat ýyldyzyňyz  we meşhur şahsyýetler bilen gurnalan söhbetdeşligi okap, bu barada pikirleriňizi bize ýetirmegiňizi haýyş edýäris.  Şeýle hem mundan soňra haýsy ýyldyzymyz bilen söhbetdeşlik gurnamagymyzy isleýän bolsaňyz bize teklip etmegiňizi haýyş edýäris. Söhbetdeşlikleri gurnan žurnalistlerimiz Aýjemal  Gaýlyýewa, Şasenem Otuzowa, Maksat  Taganow we Miwe Jumadurdyýewadyr.

Eýsem biz şu wagta çenli kimler bilen ýörite söhbetdeşlikler gurnapdyrys?  Biz bu sanawy iň soňky gurnan söhbetdeşligimizden ilkinji gurnan söhbetdeşimize çenli yzygiderlikde size ýetirýäris. Biziň söhbetdeşlerimiz :Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Mergen Annamuhammedow, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, Türkmenistanyň at gazanan artisti Çaryguly Hommadow, Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa, Ýylyň parlak ýyldyzy-2021, aýdymçy Begenç Çaryýew, Öz hünäri bilen ýasaýan türkmen milli gurjaklary bilen tanalýan  Gülälek Babakulowa, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti Orazgül Gurdowa,  ýaş aýdymçy Selbi Kakanowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy, Türkmenistanyň halk artisti Muhammetguly Kasymow, ýaş telekeçi Maýa Annameredowa, kosmetolog lukmany Laçyn Söýünowa,  Türkmenistanyň halk artisti Annagül Gurdowa,  aýdymçy  Berdi  Çowdurbaýew, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň bagşysy Jumamuhammet Akgaýew, şahyr Gülşirin Hanowa, aýdymçy Röwşen Amanow, alypbaryjy Aýjeren Rejebowa, alypbaryjy Zybagözel Muhammedowa, aýdymçy Rüstem Hallyýew, aýdymçy Babamyrat Babaýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Çommyýewa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülşat Tahyrowa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Amangül Mämmetýazowa, aýdymçy Rahym Gurbanow, Türkmenistanyň at gazanan artisti Göwher Muhammetgulyýewa, artist Şeýda Gurbanowa, Türkmenistanyň halk artisti Aşyrmyrat Gurbanow (Aşyr däde), Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy , aýdymçy Aýna Seýitgulyýewa, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Diego Ruiz Alons, aýdymçy Mekan Rejepow, alypbaryjy  Hoşgeldi Garabaýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti Ilşat Annamämmedow, aýdymçy Gülşirin Geldimyradowa, aýdymçy Bägül Maşadowa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Jahan Tagyýewa, aýdymçy Göwher Hajymyradowa, aýdymçy Meýlis Halbaýew, kompozitor, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Mämmetsapar Toýlyýew, Türkmenistanyň halk artisti Suhanberdi Orazberdiýew, aýdymçy Begler Nurberdiýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti Tirkeş Mätnazarow, alypbaryjy Guwanç Meläýew, Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanow, aýdymçy Seýitguly Tülegenow (Täşli), aýdymçy Begmyrat Annamyradow, “Ýylyň parlak ýyldyzy-2020, aýdymçy Leýli Ökdirowa, “Ýylyň parlak ýyldyzy-2019, aýdymçy Azat Dönmezow, aýdymçy Han Pälwanow, artist Merdan Handurdyýew, aýdymçy Ogulgerek Durdyýewa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet Gurbanow, aýdymçy Bahar Annaýewa, aýdymçy Gülälek Gulmyradowa, Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa, alypbaryjy Pälwan Muhyýew, aýdymçy Akmyrat Rejepow, Türkmenistanyň halk artisti Amanbibi Mämmedowa, Aýdymçy Şamyrat Artykow, Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew, Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewa, Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbarow, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezowa, aýdymçy Tirkiş Amangeldiýew, kompozitor Begenç Hojaýew,  režissýor  Öwezmämmet Galandarow, halypa kompozitor, sazanda,  Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew, aýdymçy Çınara, Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeldi Berdiýew, halypa suratkeş, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedow we  Türkmenistanyň at gazanan artisti Zylyha (Züleýha) Kakaýewa.

 

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, söhbetdeşlikler, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

 

Ähli Söhbetdeşliklerimiziň Linkleri

Gülşat Gurdowa: Halkyň hoş owazly bilbili

 

 

 

Gülşat Gurdowa: Halkyň hoş owazly bilbili

 

 

Gülşat Gurdowa: Halkyň hoş owazly bilbili

 

 

Gülşat Gurdowa: Halkyň hoş owazly bilbili

 

 

Ýylyň parlak ýyldyzy-2021 :Begenç Çaryýew bilen söhbetdeşlik

 

 

Gülälek Babakulowa – Aglama gurjak, seni eý görjek..

 

 

Atageldi Garýagdyýew: Owazy dünýä dolan operaçy

 

 

Orazgül Gurdowa: “Teatr – bu meniň durmuşym”

 

 

Selbi Kakanowa: Gözellik dünýäsi durmuş ýörelgäm

 

 

Muhammetguly Kasymow: “Arzuwlarymyň amala aşan ýeri – teatr”

 

 

Maýa Annameredowa – “Vip Maya” öýmeleri nepislikden we reňk öwüşginlerinden dörän sungat!

 

 

Laçyn Söýünowa – Melhemleri döredýän gözellik

 

 

Jumamuhammet Akgaýew :Tara öwrülen ömür

 

 

Jumamuhammet Akgaýew :Tara öwrülen ömür

 

 

Jumamuhammet Akgaýew :Tara öwrülen ömür

 

 

Gülşirin Hanowa – “Uçup barýan ak durnanyň” waspçysy

 

 

Zyba zybanly Zybagözel

 

 

Aýjeren Rejebowa : Ykbalymyň saýlan hünäri teležurnalistika

 

 

 

Zyba zybanly Zybagözel

 

 

Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

 

 

Babamyrat Babaýew: Arzuwyma gowşan dünýäm

 

 

Gözel Çommyýewa bilen söhbetdeşlik

 

 

 

“Artist tomaşaçy bilen artist”

 

 

Aýdym bilen sahnanyň ussady

 

 

Rahym Gurbanow: — Soňsuz söýgümiň miwesi

 

 

 

“Teatr – bu meniň ömrüm, ýaşaýşym, dem alşym”

 

 

Sahnaň ýaş we parlak ýyldyzy

 

 

Aşyr däde bilen söhbetdeşlik

 

 

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

 

 

Ýewropa Bileleşigi : Ilçi Diego Ruiz Alonso bilen söhbetdeşlik

 

 

Tirkeş Mätnazarow: Maksadym şowsuzlyklardan ýokarda

 

 

Begmyrat Annamyradow: Mukamly maşgalada dogan ýyldyz

 

 

Derelere dolan owazlar: Ilşat Annamämmedow

 

 

 

Gülşirin Geldimyradowa: Ykbalyma baglanan owazlar – sungatymyň beýany

 

 

 

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

 

 

Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

 

 

Göwher Hajymyradowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

 

 

Meýlis Halbaýew: Ata pendi ömre çyrag

 

 

Mämmetsapar Toýlyýew: Ussatlary gören halypa

 

 

Suhan Orazberdiýew: — “Bagşy bolma, ýagşy bol!”

 

 

Begler Nurberdiýew: Diňe öňe Ynam bilen

 

 

Tirkeş Mätnazarow: Maksadym şowsuzlyklardan ýokarda

 

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

 

 

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

 

 

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

 

 

Begmyrat Annamyradow: Mukamly maşgalada dogan ýyldyz

 

 

Leýli Ökdirowa :Ýyldyza öwrülen zehin

 

 

Azat Dönmezow: Ýyldyzyň ýürek owazy

 

 

Han Pälwanow: Aýdymym göwün şadym

 

 

Merdan Handurdyýew: Teatr jadyly dünýä

 

 

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

 

 

Halypa ýolunyň dowamy: Döwletmämmet Gurbanow

 

 

Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi

 

 

Gülälek Gulmyradowa: Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

 

 

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

 

 

Pälwan Muhyýew: — Alypbaryjy bolmak üçin…

 

 

Akmyrat Rejepow : «Ol şirwan perdäňe, galsana bagşy!»

 

 

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

 

 

Aýdymçy Şamyrat Artykow: Halypalaryň ýoly bilen

 

 

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew : Gel, obamyň lälesi

 

 

Altyn Goşaýewa :Halypa aýdym aýdanda…

 

 

Toýguly Jepbarow :Kalba siňýän aýdymlar

 

 

Gözel Öwezowa :Aýdymlary ady ýaly Gözeldir

 

 

Tirkiş Amangeldiýew: Ýüregimde aýdym bar

 

 

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

 

 

Sungata köňül beren : Öwezmämmet Galandarow

 

 

Hakberdi Hudaýberdiýew: Zehin bilen zähmet sazlaşanda…

 

 

Türkmen aýdymçysy Çynara: Türkmenistanlydygyma buýsanýaryn

 

 

Sungata ykbalyny baglan : Döwletgeldi Berdiýew

 

 

Kakageldi Seýitmuhammedow: — Ylham gorum bedewler

 

 

Züleýha Kakaýewa :Mahmal owazyň eýesi

 

 

 

Ýene-de okaň

Çary Berdiýew – sungata aşyk ynsan

Batyr Çaryýew – sungata baglanan ykbal

Gözel Annahanowa: sungat ýolunda kemal tapan ýüregim

Ata Watan Eserleri

Teswirle