Orazgül Gurdowa: “Teatr – bu meniň durmuşym”

Ozalky wagtda danalaryň biri şeýle jümläni aýdyp geçipdir: “Halkyň geçmişini biljek bolsaň muzeýine syýahat et, geljegini bilesiň gelse, mekdeplerine aýlan, häzirki durmuşy bilen gyzyklansaň teatrlaryna nazar aýla!” Dogrudan hem, halkyň hal-ýagdaýy, şatlygy, gynanjy, arzuw-hyýallary teatrda janlanýar. Teatr – geçmişiň aýnasy, geljegiň arzuwçysy, şu günüň wagyzçysydyr. Biz hem şeýle jogapkärli işde … Continue reading Orazgül Gurdowa: “Teatr – bu meniň durmuşym”