Göwher Hajymyradowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Baýramçylyk söhbetdeşligi Şeýle aýdymlar bolýar, olary diňledigiňçe ýürek duýgularyň heýjana gelip, aýdymçy bilen deňine hiňlenip, uzak wagtlap aýdymyň täsirinden çykyp bilmeýän pursatyň bolýar. Kalbyňy ganatlandyrýan şeýle aýdymlary halypa aýdymçy ýerine ýetirende ussatlygyň miwesi hasaplanýar. Ýöne heniz geçilmeli menziller garaşýan ýaş aýdymçynyň owazy bizi özüne kökerende onuň diňe berekellasyny ýetiräýmek galýar. Aýdymly dünýäniň bilbiline öwrülip, ýaz … Continue reading Göwher Hajymyradowa: Aýdymly dünýäniň bilbili