Zyba zybanly Zybagözel

Islendik  adama “ Size lezzet berýän zat näme?” diýen sorag berilse, hökmany suratda sungatyň bir görnüşiniň adyny tutjagy ikuçsyzdyr. Sungat hem edil miweli baga çalymdaş.  Her bagyň miwesiniň özboluşly tagamy, üýtgeşik  lezzeti bolýar. Alypbaryjylyk  hem özbaşyna täsin bir dünýä, gözellik älemi. Bu täsin dünýäniň gözellikleri bilen sizi hem azda-kände   tanyşdyrmak … Continue reading Zyba zybanly Zybagözel