Sahnaň ýaş we parlak ýyldyzy

Ýaşlygyna garamazdan halk arasynda meşhur bolan artistler biziň ýurdumyzda näçe diýseň bar. Şolaryň biri hem Alp Arslan adyndaky milli sazly drama teatrynda zähmet çekýän artist Şeýda GURBANOWA. Biz hem «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty üçin  Şeýdanyň artistlik ussatlygyny gürleşmek üçin söhbetdeşlik etmegi ondan haýyş etdik. Şol geçiren söhbetdeşligimizi size … Continue reading Sahnaň ýaş we parlak ýyldyzy