Tag : Türkmen goşgular

SÖHBETDEŞLIK

Aýdymçy Şamyrat Artykow: Halypalaryň ýoly bilen

Dr.Döwran Orazgylyjov
  “Şamyradyň aýdymlaryny teleradioýaýlymlarda eşitdigim, gulaga öwrülip diňleýärin. Aýratynam ol tarda aýdym aýdanda, biygtyýar halypalar ýadyňa düşýär. Olaryň ýoluny mynasyp dowam edýän şeýle şägirtleriň zehinine...
SÖHBETDEŞLIK

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew : Gel, obamyň lälesi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew bilen söhbetdeşlik etmegi ýüregime düwenimde ilki bilen şahyryň döredijiligi hakynda içgin öwrenmegi maksat edinip, ençeme maglumatlary elden geçirdim. Şonda TYA-nyň Magtymguly...
SIZDEN GELENLER

Eje

Tümligi nurlaýan şamçyrag ýaly, Ýollaryma ýagty saçýarsyň eje. Käteler umydym söndürse durmuş, Mähirli ýylgyryp guçýarsyň eje.   Aýdan hüwdileriň düşýär ýadyma, ,,Jan” sözün goşýarsyň goýan...