TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby

Ýaltalykdan halas bol

Sizem “ Şu gün we ertir “ diýlende edilmeli işe başlap bilmeýänlerdenmi? Şeýle-de, synag gününe çenli depderdir kitap açmaýan we bellenilen möhlete çenli iş bilen...

Agzyňyz bir bolsun, ýaşyňyz uzak

Ata Watan Eserleri
Dünýä içre ykrar edilen milli Liderimiziň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda il-ulusyna peşgeş beren toý sowgadynyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» diýlip atlandyrylmagynda çuňňur many bar. Bu...

Sportlarbaşy

Mekdepde okaýan döwrümiz ýaşynyň altmyşdan geçendigine garamazdan gollary berdaşly, göwresiniň gujur-gaýraty egsilmedik, özem tutuş sapagy birjik-de dyzyny epmän aýak üstünde geçirýän bedenterbiýe mugallymymyz bir gürrüňinde:...

Kitap okan gullar magnydan dokdur

Sözbaşyny okap, içiňizden: «Ýene-de kitapmy?!» diýen bolmagyňyz mümkin. Hawa, ýene-de kitap. Şu gün işe gelenimde ýaşulurak işdeşimiň stolunda duran Kerim Gurbannepesowyň «Oýlanma baýrysyna» gözüm düşdi....

Azyk howpsuzlygynda “öndürilen senesiniň” ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Biz köplenç islendik bir markete ýa-da dükana baryp azyk önümlerini almakçy bolan mahalymyz ilki bilen önümiň “öndürilen senesine” seredip ondan soňra satyn alýarys. Eýsem-de azyk...

Sungatyň geçmişinden söz

Tans ilki durmuş sungatynyň  esasy  bölekleriniň  biridir. Ilki  durmuş sungaty Sinktretiki  sungaty bolýar. Sinkretika sungatynda ähli  sungatyň köki jemlenendir. Sungat  nädip döreýär? Ol  b.e.öň  40...

Göz hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Dünýä ýüzünde gözüň reňkleri boýunça iň köp ýaýrany goňur reňkli gözlerdir. Ýer ýüzüniň 55% ilaty goňur gözli diýip hasaplanylýar. Adamyň bedeninde iň çalt işleýän myşsa...

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew : Gel, obamyň lälesi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew bilen söhbetdeşlik etmegi ýüregime düwenimde ilki bilen şahyryň döredijiligi hakynda içgin öwrenmegi maksat edinip, ençeme maglumatlary elden geçirdim. Şonda TYA-nyň Magtymguly...

Söz mülkünde köşgi eýwan berk eden

vepa
XV asyr pars-täjik klassyky edebiýatynyň iň görnükli wekilleriniň biri bolan Abdyrahman Nureddin ibn Ahmet Jamy 1414-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Horasanyň Jam welaýatynyň Harjert obasynda dini...