22/10/2020 8:26
Home IŇ TÄZE HABAR Naýbaşy kubogyň eýesi 29-njy sentýabrda belli bolar

Naýbaşy kubogyň eýesi 29-njy sentýabrda belli bolar

Türkmenistanyň futbol boýunça Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşygyň geçiriljek güni belli edildi. Ýurduň Futbol federasiýasy resmi saýtynda bu duşuşygyň şu ýylyň 29-njy sentýabrynda geçiriljekdigini habar berdi. Onuň geçiriljek ýeri heniz belli däl.

2019-njy ýylyň netijeleri boýunça geçiriljek Naýbaşy kubok duşuşygynda geçen möwsümiň çempiony «Altyn asyr» bilen wise-çempion «Ahal» duşuşar. Bu duşuşyk toparlaryň ikisi üçin hem tomusky arakesmeden soňra ilkinji resmi duşuşyk bolar.

Bu kubogy 2015-nji ýyldan bäri yzygiderli gazanyp gelýän «Altyn asyr» türkmen futbolynyň taryhyndaky iň köp Naýbaşy kubok gazanan topardyr. «Ahal» bolsa bu kuboga diňe bir gezek — 2014-nji ýylda mynasyp bolup gördi.

Ozal bu duşuşyk 22-nji awgusta bellenilipdi. Ýöne federasiýasynyň 17-nji awgustda ýurduň çägindäki ähli futbol ýaryşlarynyň näbelli wagt aralygynda ýatyrylýandygyny habar bermegi bilen, Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk başga bir güne geçirilipdi.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  2 günde 35 müň rus syýahatçysy Antalýada

IŇ TÄZE HABARLAR

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris.
Okap bilersiňiz  Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy
Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň ministri ýapon ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Katsumata Takahiko bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar...

Çagaňyz gaharjaňmy?

Gaharjaňlyk — bu özüni alyp barşyň fiziki we dilden kimdir birine zyýan ýetirmeklige aýdylýar. Gahar-gazaply, lapykeç agy, çaganyň isleýän zadyny alyp berilmändigini aňladýar. Gaharly hereketler...

Ol muny duýmandy…

Mahal-mahal hyýalymda biraz gartaşyp başlan duýgularymy ürküzip goýberip, asman reňkli köýnek peýda bolýar. Onuň dünýäme mähir çaýyp, howada galgap gitmegi meni aňňat-aňňat gum depeleriniň...

Döredijilikli Balyklar kimler

Umumy häsiýetnama
Okap bilersiňiz  Ýokary Okuw mekdepleri : Kabul etmegiň möhleti uzadyldy
Balyk (Hut 16.02 — 20.03) döredijilikli, duýgur ýyldyzdyr. Halaýan reňki аçyk mawydyr, şeýle-de balyklar deňiz tolkunynyň reňkine çalymdaş öwüşginleri hem halaýarlar. Söýgüli güli...