28/11/2020 15:31
Home YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

“Turkmentel 2020” halkara onlaýn maslahaty geçiriler

Şu ýylyň 24-25-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda  sanly ykdysadyýet we innowasiýa tehnologiýalary boýunça “Turkmentel 2020” atly 13-nji halkara onlaýn masahaty geçiriler. Bu barada...

Halkalaýyn energo ulgamyň taslamasy durmuşa geçirilýär

Ýurdumyzda halkalaýyn energo ulgamyň taslamasy durmuşa geçirilýär. Bellenilişi ýaly, bu taslamany maliýeleşdirmek maksady bilen Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň hem-de podstansiýalaryň...

Rus gazyny spot bahadan satyn almak mümkinçiligi

Russiýanyň “Gazprom Eksport” kompaniýasy Türkiýe Respublikasyna 700 müň kubmetr tebigy gaz satmak barada elektron platformada şertnama baglaşdy. Bu ugurda geçirilen bäsleşigiň netijesinde, Russiýa ilkinji...

Türkmenistan bilen Ýaponiýa ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze...

Dünýäniň iň uly erkin söwda zolagy döredildi

Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynyň birleşiginiň ýurtlarynyň (ASEAN) mejlisi Wýetnamyň Hanoý şäherinde geçirildi. Oňa dünýäniň birnäçe ýurdunyň ýolbaşçylary wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Şol sammitiň çäklerinde, Günorta-Gündogar Aziýa Assosiasiýasynyň...

Türkmenistan bilen “Case” kompaniýasy arasynda hyzmatdaşlyk

«Case New Holland» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça işewürligiň ösdürilmegi boýunça direktory Stýuart Kempbel bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga...

Türkmenistanyň 10 aýdaky ykdysady görkezijileri

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda ýurdumyzyňhalk hojalygynyň dürli pudaklarynda gazanylan netijeler barada hasabatlar berildi....

Türkmenistanda pagta meýilnamasy ýerine ýetirildi

Ýurdumyzyň edermen pagtaçylary “ak altyn” taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamasyny ýerine ýetirdiler. Bu baradaky hoş habar hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler...

Täze VISA kart ulanyşa girizildi : “Milli VISA”

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  Size täze “Milli VISA karty” atly bank kartyny hödürleýär!  “VISA“ halkara töleg ulgamy bilen utgaşdyrylan bank karty.  Bankyň...

Ertir milli manadymyzyň döredilenine 27 ýyl dolýar

«Milli ykdysadyýetimiziň kuwwatly daýanjy bolan türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryndan dolanyşyga girizildi. Bu bolsa sözüň doly manysynda Türkmenistanyň ykdysady berkararlygyny ykrar etdi. Geçilen ýol...

«Türkmen Sähra – 2020» maglumat portaly açyldy

Türkmenistanyň bitaraplyk derejesini gazanmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp döredilen «www.neutrality.gov.tm» döwlet websaýtynyň giňişliginde «Türkmen Sähra - 2020» maglumat portalynyň açylandygyny bellemek zerurdyr. Bu özboluşly maglumat çeşmesi...

Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Bergimuhamedow «Aşgabat-Daşoguz» awtomobil ýolunyň ugrunda gurlan Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Çärä Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy,...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ölmez söýgi

Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi... Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...