8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:13
Home Ykdysadyýet

Ykdysadyýet

Türkmenistanda gowaça ekişine başlanýar

Düýn geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde  milli Liderimiz ýurdumyzda 2020-nji ýylyň gowaça hasylynyň düýbüni tutmak we agrotehniki möhletde ýokary hilli ekiş...

Gyzylgaýa demir magdanlarynyň ýataklarynda tehnologiýa synaglary geçiriler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Şonda  “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy ýurdumyzda metallurgiýa zawodyny gurmak üçin...

Lukmançylyk üçin niýetlenen tiz kömek dikuçary satyn alynýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012 — 2030-njy ýyllar üçin Milli Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem...

«Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi» Paýdarlar jemgyýeti täze taslama amala aşyrar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de paýtagtymyzyň sil suwlaryndan...

Ähli sport bäsleşikleri ýatyryldy

Türkiýäniň ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy bilen baglanyşykly futbol, basketbol, woleýbol we gandbol boýunça ähli ýaryşlaryň yza...

“Amazon” 100 müň işgär alýar

ABŞ-nyň “Amazon” onlaýn söwda kompaniýasy dünýäde bolup geçýän wakalar sebäpli nagt däl hasaplaşyk arkaly söwda amallarynyň ýokarlanandygyny göz öňünde tutup, ABŞ-da 100 müň işgär...

Ähli dükanlaryny iki hepdelik ýapar

Bilşimiz ýaly, dünýäni gurşap alan wirus sebäpli dürli ýurtlardaky ähli şereketler wagtlaýynça togtadylýar. Şol sanda  “Apple” kompaniýasy hem  Hytaýdaky bar bolan dükanlaryny mart aýynyň...

«Sanly çözgüt — 2020» atly bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurdumyzyň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti...

Täze kanunlar kabul edildi

14-nji martda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahaty geçirildi, onda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan täze kanunlaryň we kadalaşdyryjy hukuk...

Hünärmenler dünýä belli akylly telefonlaryñ täzelenmegi boýunça barlag geçirdiler

Hünärmenler akylly telefonlaryñ ýygy-ýygydan täzelenýändigi boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş Android 10 çykandan soñ we 6 aýyñ jemi boýunça geçirildi. Barlaglaryñ jemi boýunça orunlara bölündiler: ...

Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän “TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir” atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny...

Türkmenistan maýa goýum forumy geçiriler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli halkara maýa goýum forumy geçiriler. Bu forum bilen baglanyşykly “http://tif2020.com/” internet sahypasy döredildi.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?