8.9 C
Istanbul
10/07/2020 5:57
Home YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Işewürler Geňeşi döredildi

2020-ni ýylyň 29-njy iýunynda Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň, «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň, şeýle  hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň...

Dünýäniň ykdysady ösüşi has pese gaçar

Halkara Pul Gaznasy (HPG) şu ýylyň aprel aýynda dünýäniň jemi içerki önüminiň ösüş depgininiň 3 göterim pese gaçjakdygyny mälim edipdi. Bu maliýe guramasy täze...

Türkmenistanda milli söwda nyşanly telewizorlar öndüriler

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti Smart TV platformaly we IP-týunerli telewizorlary ýygnamaga hem-de olary synagdan geçirmäge girişdi. Alyjylara telewizoryň suwuk kristal ekranly we 4K Ultra...

Täze dokma önümleriniň dükanlary açyldy

17-nji iýunda Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň ugrunda hem-de Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinde Dokma senagaty ministrliginiň söwda dükanlarynyň täze toplumy açyldy. Täze dükanlarda Türkmenistanda öndürilýän...

Halkara maliýe düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyzyň geçen ýylyň dekabr aýynda gol çeken Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň...

Metallurgiýa kremnisiniň önümçiligi ýola goýlar

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde ýerli çig mallaryň esasynda metallurgiýa kremnisiniň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp...

Uluslararası uçuşlar başladı: Türkmenistan’a kesinleşmiş uçuş planı varmı?

Yurt dışı uçuşlar başladı. İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden...

Türkmen-fransuz işewürler maslahatyny onlaýn geçirmek teklip edildi

Wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylarynyň Fransiýa Respublikasynyň «Medef International» telekeçiler assosiasiýasynyň Baş sekretary hanym Žeraldin Lemble we bu...

Bütindünýä banky boýunça dünýäniň ykdysady görkezijileri

Bütindünýä banky dünýäniň ykdysadyýeti babatda täze görkezijileri çap etdi. Şoňa laýyklykda, koronawirus ýokanjy sebäpli 2020-nji ýylda dünýän ykdysadyýeti 5,2 göterim pese gaçar. Iýun aýynyň...

Altyn köl» : Dynç almagyň oňaýly häzirki zaman zolagy

Milli Liderimiz düýn gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny...

Italiýanyň ENI kompaniýasyndan Türkmenistana hyzmatdaşlyk gyzyklanmasy

2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew bilen Italiýa Respublikasynyň «ENI» kompaniýasynyň Merkezi Aziýa sebiti boýunça...

“Amazondan” 2 milliard dollarlyk maýa goýum

ABŞ-da ýerleşýän söwda ägirdi “Amazon” Hindistanda hyzmat edýän we 411 million abonenti bolan “Bharti Airtel” atly global telekommunikasiýa hyzmatlar kompaniýasyna 2 milliard amerikan dollarlyk...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

37 milliard amerikan dollary : Gurluşyk Taslamalary

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi we şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hu­kuk işi (taý­ýar­ly­gyň ugur­la­ry: hal­ka­ra jema­gat hu­ku­gy; hal­ka­ra hu­su­sy...