25/09/2020 6:18
Home YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Italiýanyň kompaniýasy täze önümçilik desgany gurar

Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek hem-de gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini köpeltmek, şeýle hem Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilik ministrliginiň 2020-2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny...

2020 ýyly üçin ykdysady çaklamalary

Türkmenistanyň 2020-2021-nji ýyllar üçin durmuş-ykdysady ösüşiniň çaklamalary taýýarlandy. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi. Makroykdysady görkezijiler boýunça geçirilen seljermelere laýyklykda,...

Türkmen gazynyň Gazagystana eksport mümkinçiligi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza sapar gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamini kabul etdi. Duşuşykda türkmen-gazak gatnaşyklarynyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy....

“Lukoil” öňdeligi eýeleýär

Russiýanyň nebit kompaniýasy “Lukoil” Russiýa Federassiýasynyň içinde şahsy kompaniýalaryň arasynda birinji oruny eýeledi diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň 2019-njy ýyldaky...

100 müň adamy işe alar

Amazon kompaniýasy satuwlaryň köpelmegi paýnamalaryň artmagy netijesinde ABŞ-da we Kanadada 100 müň adamyny işe alar. Epidemiýa döwründe öýlerinde bolan adamlar onlaýn söwda saýtlaryna uly...

«Rysgal» bankyň «Internet bank» hyzmatyndan peýdalanyjylaryň sany 1800 adamdan geçdi

«Häzir Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan hödürlenilýän «Internet bank» hyzmatyndan müşderileriň 1800-den gowragy peýdalanýar — diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär. Neşirde hem beýan edilişi...

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşlerine bagyşlanan meseleleriň giň toplumyna hem-de resminamalar seredildi. Mejlisiň barşynda Balkan welaýatynyň...

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna enjamlar satyn alnar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tehnologik desgalary üçin sorujy enjamy we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak meýilleşdirilýär diýlip sanly  wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen  Ministrler Kabinetiniň...

“Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolar

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda ýurdumyzda döwlete degişli edaralary hususylaşdyrmak, dolandyrmak we olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň düzüminde hususy pudagyň  paýyny artdyrmak boýunça görülýän...

Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky Mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek we bu ugry düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny täzelemek hem-d öňdebaryjy halkara tejribesini...

Hindistandan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmaga uly gyzyklanma

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow  Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç...

Nebit ýene arzanlaýar

Dünýäde nebitiň bahasy ýene-de arzanlaýar. Brent (ýokary derejeli nebit) nebitiniň 1 barreliniň bahasy ABŞ-nyň 41 dollaryndan hem aşak düşdi. 8-nji sentýabrda şu ýylyň noýabr...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi....