TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Naýbaşy kubogyň eýesi 29-njy sentýabrda belli bolar

Türkmenistanyň futbol boýunça Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşygyň geçiriljek güni belli edildi. Ýurduň Futbol federasiýasy resmi saýtynda bu duşuşygyň şu ýylyň 29-njy sentýabrynda geçiriljekdigini habar berdi. Onuň geçiriljek ýeri heniz belli däl.

2019-njy ýylyň netijeleri boýunça geçiriljek Naýbaşy kubok duşuşygynda geçen möwsümiň çempiony «Altyn asyr» bilen wise-çempion «Ahal» duşuşar. Bu duşuşyk toparlaryň ikisi üçin hem tomusky arakesmeden soňra ilkinji resmi duşuşyk bolar.

Bu kubogy 2015-nji ýyldan bäri yzygiderli gazanyp gelýän «Altyn asyr» türkmen futbolynyň taryhyndaky iň köp Naýbaşy kubok gazanan topardyr. «Ahal» bolsa bu kuboga diňe bir gezek — 2014-nji ýylda mynasyp bolup gördi.

Ozal bu duşuşyk 22-nji awgusta bellenilipdi. Ýöne federasiýasynyň 17-nji awgustda ýurduň çägindäki ähli futbol ýaryşlarynyň näbelli wagt aralygynda ýatyrylýandygyny habar bermegi bilen, Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk başga bir güne geçirilipdi.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle