No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:00
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

“Bawariýa” toparynyň polýak hüjümçisi Robert Lewandowski Germaniýanyň futbol çempionatynda iň gowy oýunçy hökmünde ykrar edildi. Şu ýylyň 16-njy iýunynda Bawariýa topary yzly-yzyna sekizinji gezek Germaniýanyň futbol çempiony bolmagy başardy

“AZERTAC” habar gullugynyň habar bermegine görä, şenbe güni tamamlanjak çempionatyň şu möwsüminde “Bawariýa” hüjümçisi Robert Lewandowski 33 pökgi geçirip, dört asist bermegi başarypdyr. Şeýlelikde Lewandowski Germaniýanyň futbol çempionatynda iň köp gol salan oýunçylaryň sanawynda birinji orny eýelemegi başardy. Şeýlelik bilen 32 ýaşly Robert Lewandowski çempionatyň iň gowy oýunçysy diýlip yglan edildi.

Möwsümiň iň oňat oýunçylarynyň sanawynda ikinji orna “Borussiýa Dortmund” toparynyň iňlis ýarymgoragçysy Jeýdon Sanço (17 gol, 16 asist), üçünji orna “Baýern Lewerkuzen” toparynyň ýarymgoragçysy Kaý Hawers (12 gol, alty asist) mynasyp boldy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Göterip bolýan serginlediji öndürdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adamlaryň ýanynda götermegine mümkinçilik berýän kinniwanja serginlediji öndürdi. Ony geýýän futbolkaňyzyň jübüsinde hem göterip bolar. Bu enjam adamyň bedeniniň gyzgynlygyny 23...

Göwünöwreniş – Türkmeniň Gadymy Tälimi

“Şuny bäş barmagyňyz ýaly ýadyňyzda saklaň! Asla unutmaň! Aňrujy, başaryp bilseňiz, bu şerti-de gümürtik etmän, anyk we açyk aýdaýyn, başarsaňyz özüňize gowy bolar. GÖWÜN bilen...

Setýän “Barselonada” galar

“Barselona” toparynyň prezidenti, häzirki möwsümde topara tälim berýän Kike Setýeni, indiki möwsümde hem tälimçilik wezipesini dowam etdrimek isleýär. “Barselona” toparynyň prezidenti Hosep Bartomeu bolsa...

6 aýda 68 milliard dollar girdeji gazandy

2020-nji ýylyň 6 aýynda Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy 68 milliard dollar girdeji gazandy. Kompaniýanyň girdejisi 13,1 göterim artdy. “Huawei”-iň arassa girdejisi 9,2 göterime deň boldy. “Huawei”-iň...