TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäniň iň gymmat elektrikli awtoulagy

2019-njy ýylda Ýaponiýanyň “Aspark” awtoulag markasy özüniň tutuşlaýyn elektrik togy arklay işleýän “Owl” görnüşli elektrikli awtoulagyny hödürledi.

Bu görnüşli awtoulagyň bary-ýogy 50 sanysy öndüriler we dünýäniň iň gymmat elektrikli awtoulagy diýip atlandyrylar. “Owl” atly elektrikli awtoulagyň bahasy 3,5 million dollardan başlaýar. Şeýle hem bu awtoulag özüniň tehnika üpjünçiligi babatda köpleriň ünsini çekýär.

Ulagda jemi 4 sany elektrikli hereketlendirijisi enjamlaşdyrylan we 1,7 sekunt wagt içinde 100 kilometre ýetmegi başarýar. Eger-de bu awtoulagyň maglumatlary resmi taýdan hasaba alynsa, onda dünýäde iň çalt bat alýan awtoulag adyna mynasyp bolar.

Bilşimiz ýaly, elektrikli awtoulagy öndürmekde milliarder Ilon Maskyň “Tesla” kompaniýasy öňdebaryjy diýip hasaplanylýar. Onuň täze çykarjak “Tesla Roadster” atly elektrikli awtoulagy, 1,9 sekunt wagt içinde 100 kilometre ýetip biler.

“Owl” elektrikli awtoulagynyň bu görkezijä ýetmegine, ulagda ýerleşdirilen 2012 at güýji ýardam edýär. Ulagyň ýokary tizligi sagatda 450 km barabar bolup durýar. Italiýada öndüriljek bu görnüşli ulaglar, her sargyt eden müşderilere eltip beriler.

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle