DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi resmi taýdan işine girişdi

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Çaryýew ynanç hatynyň nusgasyny Fransiýanyň Ýeliseý köşgüniň Döwlet protokoly we diplomatik çäreler boýunça direktory Filipp Franka gowşurdy. Bu barada Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçihanasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Duşuşygyň barşynda Fransiýanyň Döwlet protokolynyň ýolbaşçysy Tükrmenistanyň ilçisini wezipä girişmegi bilen gutlap, diplomatik işinde üstünlikler arzuw etdi. Ol Döwlet protokolynyň Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň işjeňleşdirmegi üçin ikitaraplaýyn başlangyçlara hemmetaraplaýyn goldaw bermäge taýýardygyny belledi.

Türkmenistanyň ilçisi hem öz gezeginde ýakymly arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagy üçin ähli tagallalary etjekdigini mälim etdi.

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler