JEMGYÝET

Türkmen raýatlary Belarusdan we Hindistandan getirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy esasynda Hindistandaky we Belarusdaky türkmen raýatlary ýurdumyza getirildi. Bu barada “Orient.tm” internet neşirinde bellenilip geçilýär.

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň uçary bilen koronawirus ýokanjy sebäpli serhetleriň ýapylmagy bilen Hindistanda galan türkmen raýatlaryny ýurdumyza getirildi. Ýurdumyza gelen 133 raýatyň aglaba bölegi Hindistana lukmançylyk syýahatçylygy maksady bilen giden raýatlardyr. Şeýle hem olaryň hatarynda türkmen talyplary hem bar.

Deli-Aşgabat ugry boýunça howa gatnawyny amala aşyran uçarda sanitariýa-epidemologiýa talaplary berjaý edildi.

Şeýle hem “Türkmenhowaýollary” agentliginiň uçary bilen Belarus Respublikasynda okaýan talyplar we bu ýurtda bolan raýatlarymyzyň 247-si ýurdumyza getirildi. Daşary ýurtdan getirilen raýatlar 14 günlik karantin çärelerini berjaý ederler. Şondan soňra olara öýlerine iberiler we belli bir wagtda maşgala lukmanlarynyň gözegçiliginde bolarlar.

RUS RAÝATLARY ÖZ ÝURDUNA GITDI

Mundan başga-da, Russiýa Federasiýasy hem Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça howa gatnawyny amala aşyryp, Türkmenistandaky 156 raýatyny Russiýa alyp gitdi. Bu barada Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy habar berýär. “S7” awiakompaniýasy bu gatnawy amala aşyrdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisi taslamasyna ygrarly

Türkmen halkynyň Milli Lideri german işewürlerini hyzmatdaşlyga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Kansler Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda 200-den gowrak desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýelär

Ata Watan Eserleri