TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Starbucks” Hytaýdaky dükanlaryny täzeden açdy

ABŞ-nyň dünýä belli “Starbucks” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Kewin Jonson Hytaýdaky kofe dükanlarynyň 85 göteriminiň täzeden açylandygyny mälim etdi.

“Starbucks” kompaniýasy Hytaýyň Uhan şäherinde ýüze çykyp, dünýäde giň gerime eýe bolan koronawirus sebäpli ilkinji tapgyrda bu ýurtdaky ähli dükanlarynyň ýarysyny, ýagny 4 müňüni ýapypdy. Kompaniýa şol ýapylan dükanlaryň uly bölegini täzeden açdy.

Kompaniýanyň ýolbaşçysy Kewin Jonson Hytaýda koronawirus wakalarynyň pese gaçýandygy we sebitde bu ugurda ösüşleriň ilkinji alamatlaryna gabat gelinýändigini belläp, bu ýurtdaky kofe satýan dükanlaryny açandyklaryny aýtdy.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle