DÜNÝÄ

“Starbucks” Hytaýdaky dükanlaryny täzeden açdy

ABŞ-nyň dünýä belli “Starbucks” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Kewin Jonson Hytaýdaky kofe dükanlarynyň 85 göteriminiň täzeden açylandygyny mälim etdi.

“Starbucks” kompaniýasy Hytaýyň Uhan şäherinde ýüze çykyp, dünýäde giň gerime eýe bolan koronawirus sebäpli ilkinji tapgyrda bu ýurtdaky ähli dükanlarynyň ýarysyny, ýagny 4 müňüni ýapypdy. Kompaniýa şol ýapylan dükanlaryň uly bölegini täzeden açdy.

Kompaniýanyň ýolbaşçysy Kewin Jonson Hytaýda koronawirus wakalarynyň pese gaçýandygy we sebitde bu ugurda ösüşleriň ilkinji alamatlaryna gabat gelinýändigini belläp, bu ýurtdaky kofe satýan dükanlaryny açandyklaryny aýtdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi

Azerbaýjan bilen Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça hyzmatdaşlyk edýär

Russiýanyň iri şäherlerinden Türkmenistana uçar gatnawyny guramak teklip edildi

Ata Watan Eserleri

“Atletiko Madrid” topary Gazagystanda futbol akademiýasyny açýar

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy