8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:30
Home Dünýä Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy türk ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy türk ilçisi bilen duşuşdy

Türkiýe Respublikasynda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Dr. Döwran Orazgylyjow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral bilen duşuşdy.

Bu duşuşyk Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Dr. Döwran Orazgylyjow türk diplomatyna jemgyýetiň alyp barýan işleri, döredileninden bäri durmuşa geçiren çäreleri we geljekki maksatlary barada gürrüň berdi. Bu köpçülikleýin çäreleriň dost-doganlyk gatnaşyklaryna ygrarly bolan Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalanmagyna goşant goşýandygy bellenilip geçildi.

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky gatnaşyklar ähli ugurlarda sazlaşykly ösdürilýär. Syýasy, ykdysady we medeni ugurlardaky ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hökümetara topary bilen bir hatarda jemgyýetçilik guramalarynyň hem goşandy uludyr.

Mälim bolşy ýaly, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral ýanwar aýynda Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşuryp, resmi taýdan diplomatik işine başlady.

 

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?