SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

21-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 21-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu güni çylşyrymly meseleleri çözmek bilen başlaň. Işde öň goýberilen birnäçe ýalňyşlygy düzetmek, önümçilik proseslerini döretmek we ownuk problemalary ýok etmek mümkin bolar. Elektrik enjamlary bilen iş salyşýan Hamallar  esasanam howpsuzlyk çärelerini üns bilen berjaý etmelidirler.Agşamky meýilnamalar täzeden düzülmeli bolar. Arkaýyn alyň hiç zat siziň  keýpiňizi bozup bilmez.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Maksatlaryňyza ýetmekde özüňize bolan  ynam we erjellik çözmekden gorkýan zatlaryňyzy ýeňip geçmäge kömek eder. Başgalar bilen umumy dil tapmak we täze pikirler hödürlemek aňsat bolar. Emma açyk we netijeli pikirlenip başarsaňyz. Iş bilen meşgullanýan Sowurlar  esasanam girdejili şertnamalary baglaşmaly bolarlar. Şeýle-de bolsa gyssagly kararlardan gaça duruň we geljekde kynçylyklardan gaça durmak üçin gyssagly kararlary  alamaň.Maşgala meselelerinde düşünişmezlikler aradan aýrylmaýar. Ýakynlaryňyzdan ötünç soraň we araňyzda parahatçylygy dikeldiň.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Möhüm we jogapkärli meseleleri has amatly pursata çenli yza süýşürmek has gowudyr. Işe ünsi jemlemek kyn bolar. Ujypsyz zatlar bilen ünsüňizi sowmajak boluň ähli maglumatlary üns bilen barlaň. Täze pikirleriňiz bu gün ýüze çykýan ähli meseleleri çözmäge hökman kömek eder.Maşgala Jöwzalary  agşamyny ýakyn adamlarynyň ýanynda geçirmeli. Ýakymly bir zat hakda gürleşiň, ýakyn adamyňyz bilen maslahatlaşyň. Bu size güýç we rahatlygyny dikeltmäge mümkinçilik berer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün resmi guramalara baryp görmek we dolandyryş bilen möhüm meseleleri çözmek üçin has amatlydyr. Ýyldyzlar size ähli kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eder. Şeýle-de bolsa ownuk meseleler boýunça kärdeşler bilen gapma-garşylyklar bar. Kimdir biri bilen jedel etmeli bolsaňyzam, sypaýy we näzik bolmaga synanyşyň.Romantiki gatnaşyklara taýyn bolan Seretanlar  täze adamlar bilen aragatnaşyk saklamalydyrlar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Seresap boluň özüňize gözegçilik ediň we howlukmaç karar bermäň. Şonda gün gowy bolar. Kärdeşler bilen aragatnaşyk üstünlikli bolar. Işewürlik bilen meşgullanýan Esetler  täze hyzmatdaşlar bilen girdejili hyzmatdaşlygy ýola goýup bilerler. Ýöne  gozgalmaýan emläk meseleleriniň çözgüdini has amatly döwre süýşürmek has gowudyr.Gündelik meselelere isleýşiňizden azajyk köp wagt sarp etmeli bolarsyňyz. Maşgala agzalary siziň işleriňize goşulmaga synanyşarlar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Siziň sözleýşiňiz we ynandyrmak ukybyňyz gowy bolar. Mundan başga-da, kärdeşleriňiziň we ýolbaşçylaryňyzyň öňünde gowy tarapyňyzy görkezip bilersiňiz we şeýlelik bilen abraýyňyzy güýçlendirersiňiz. Maslahatlara we gepleşiklere gatnaşmak üçin amatly gün. Köpçülikleýin çykyşlar ajaýyp bolar.Agşam köp Sünbüleler özlerine  has ünsli bolmaly. Duýgy dartgynlygy ýakynlaryňyz bilen gapma-garşylyga sebäp bolup biler. Eger gaharly bolsaňyz, köşeşmek üçin özüňize wagt beriň.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Öý meselelerini bir wagtda çözmeli we resmi wezipelere gatnaşmaly bolarsyňyz. Bu aňsat bolmaz  ýöne edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa mümkin däl zady özüňizden talap etmäň we bir wagtyň özünde hemme zady etmäge çalyşmaň. Häzirki wagtda zähmet güýji we uly taslamalaryň başlamagy üçin wagty däl. Adaty zatlary ediň ownuk zatlary tertipläň başlanyňyzy tamamlaň. Gepleşikleri we möhüm resminamalara gol çekmegi yza süýşürmek has gowudyr.Köp Mizanlar  esasanam günüň ahyrynda özlerini pes we aladaly duýarlar. Başdan geçirenleriňizi ýakyn adamyňyz ýa-da ýakyn dostuňyz bilen paýlaşyň. Şeýlelik bilen size zerur goldawy berip bilerler.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün özüňizi bir ýere jemlemäge köşeşmäge we pikirleriňiz hakda ünsli pikirlenmäge synanyşyň. Şonda uly dawa-jenjellerden gaça durup ownuk düşünişmezlikleri düzedip bilersiňiz.Ýakynlaryňyz we dostlaryňyz bilen  agşamy öýde geçirmek has gowusydyr.Bu wagt haýsydyr bir öý çäresini gurnap bilersiňiz, mysal üçin, adaty bolmadyk dostlukly oturylyşyk. Her kim lezzet alar, özüňizem köp oňyn has şadyýan we gujurly duýarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden ýolbaşçylaryňyzyň ünsüni çekmezlige we kärdeşleriňiz bilen pikir alyşmazlyga synanyşyň.Ýöne  seresaplylygy talap etmeýän işlere ünsi jemlemek iň gowusydyr. Iş ýerinde garaşylmadyk kynçylyklar bolup biler ýöne siz olara baş goşup bilersiňiz. Kararlara howlukmaň we gyssagly wada bermäň. Mundan başga-da, maksadyňyza dogry ýoly saýlandygyňyz tiz wagtdan belli bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün işewür aragatnaşyk üçin amatly. Başga adamlara düşünmek we olaryň gyzyklanmalaryna esaslanyp çözgütleri teklip etmek aňsat bolar. Gysga iş saparlary gowy bolar. Işewürlik bilen baglanyşykly ýyldyzlar  esasanam kyn gepleşiklerde üstünlik gazanarlar. Şertnamalar düzmek we möhüm resminamalara gol çekmek hem gowy bolar.Şeýle-de bolsa, agşam Jedileriň  köpüsi meýilnamalarynyň bozulmagy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Hiç hili päsgelçilik bolma ýöne keýpiňi birneme bozup  biljek käbir şertnamalar ýatyrylmaly bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Meýilleşdirilen wezipeleriňizi ýerine ýetirmek we kynçylyklardan gaça durmak üçin size çydamlylyk sabyr we sypaýçylyk gerek bolar. Häzirki wagtda uly göwrümli taslamalara başlamazlyk möhüm gepleşikleri gijikdirmek we gymmat satyn almalary yza süýşürmek has gowudyr. Daluwlaryň  köpüsine ünsi jemlemek we jikme-jikliklere ýeterlik üns bermek kyn bolar. Şol sebäpden esasanam işiňizde ähli maglumatlary iki gezek barlamak maslahat berilýär.Şeýle hem Daluwlaryň köpsi  agşamy ýeke özü  ýa-da ýakyn dostlary bilen geçirmelidirler.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk sazlaşykly bolar. Iş saparlary üstünlikli we gijikdirilmezden üstünlikli bolar. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek mahabat çäreleri gepleşikler we ýygnaklar üçin amatly gün. Käbir Hutlar täsirli adamlaryň goldawyny alyp bilerler.Agşam ünsüňiz öý işlerine gönükdirmelidir. Bularyň hemmesini özüňiz etmän  maşgala agzalaryny çekiň, şonda has köp iş etmäge we bilelikde wagt geçirmäge wagt taparsyňyz.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama