TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy türk ilçisi bilen duşuşdy

Türkiýe Respublikasynda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Dr. Döwran Orazgylyjow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral bilen duşuşdy.

Bu duşuşyk Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Dr. Döwran Orazgylyjow türk diplomatyna jemgyýetiň alyp barýan işleri, döredileninden bäri durmuşa geçiren çäreleri we geljekki maksatlary barada gürrüň berdi. Bu köpçülikleýin çäreleriň dost-doganlyk gatnaşyklaryna ygrarly bolan Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalanmagyna goşant goşýandygy bellenilip geçildi.

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky gatnaşyklar ähli ugurlarda sazlaşykly ösdürilýär. Syýasy, ykdysady we medeni ugurlardaky ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hökümetara topary bilen bir hatarda jemgyýetçilik guramalarynyň hem goşandy uludyr.

Mälim bolşy ýaly, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral ýanwar aýynda Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşuryp, resmi taýdan diplomatik işine başlady.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle