SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

22-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 22-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün ýyldyzlar ähli meseleleriňizi çözmäge kömek eder. Şertnamalar baglaşyp, möhüm resminamalara gol çekip bilersiňiz. Gozgalmaýan emläk meselelerini çözmek üstünlikli bolar. Şahsy durmuşyňyzda doly sazlaşyk we özara düşünişmek höküm sürer. Agşamy ýakynlaryňyzyň ýanynda geçirip bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün döredijilik mümkinçilikleriňizi görkezmegiň wagty geldi. Döredijilik işi bilen meşgullanýan Sowurlar aýratyn görnükli üstünlik gazanarlar. Öň beren wadalaryňyzy ýerine ýetirmäge synanyşyň. Bu gün işewürlik abraýyňyz üçin gaty möhümdir. Zähmet çekmeli bolarsyňyz we bularyň hemmesi hökman netije berer.Jemgyýetçilik wakalary köpçülikleýin çäreler üçin amatly wagt däl. Özüňiz ýa-da maşgalaňyz bilen ýeke bolmak has gowydyr.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Ertiriňizi möhüm zatlar bilen başlamaň. Seresap boluň we howlukmaç karar bermäň. Häzirki wagtda kärdeşler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşyk saklanyňyzda aýratyn näzikligi görkeziň, jedelleriň we çekişmeleriň wagty däl.Irden kynçylyklardan gaça durup bilýän Jöwzalar günortan sylaglanarlar. Gutarylmadyk işi gutaryp ýalňyşlyklary düzedip emosional ýagdaýyňyzy kadaly ýagdaýa getirip bilersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Täze pikirleri hödürlemek we pikiriňizi aýtmak üçin arkaýyn boluň. Ara alyp maslahatlaşmak netijeli bolar we umumy işe peýdaly bolar. Edilen tagallalar netije berer. Köp Seretanlar kärdeşleriniň öňünde abraýyny güýçlendirip bilerler.Günüň ikinji ýarymy birneme has güýçli bolar. Kiçijik zatlarda gaharlanyp erbet kararlar berersiňiz. Mümkin bolsa möhüm meseleleri soňa çenli yza süýşüriň. Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk size deňagramlylygy saklamaga kömek eder.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün  möhüm  işleriňize derrew başlaň. Işi gowulandyrmak üçin gowy teklipler berip bilersiňiz. Iş saparlary we syýahatlar ajaýyp bolar. Işiňizde resminamalar bar bolsa ähli maglumatlary esasanam üns bilen barlaň. Netije täsirli bolar ýöne gaty köp tagalla etmeli bolarsyňyz.Käbir Esetleriň peýdaly tanyşlary bolar. Täze gatnaşyga başlamaga taýynlara gyzykly pursatlar  garaşýar. Şeýle-de bolsa seresap boluň we ynanmaga howlukmaň.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Günüň başlangyjy gowy bolup bilmez. Bir wagtyň özünde çözülmeli köp sorag bolar. Bilim alýan Sünbüleler täze bilimleri siözleşdirmek adatdakysyndan has kyn bolar. Emma ruhdan düşmäň edip biljek zadyňyzy ediň. Kem-kemden adaty ritme girersiňiz we hemme zat aňsatlaşar.Agşam täze tanyşlar daşary çykmak we işjeň aragatnaşyk üçin amatly. Daş-töweregiňizdäki adamlar size aýratyn duýgudaşlyk görkezerler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün  köp zat meýilnama boýunça gitmez. Irden işgärler bilen umumy dil tapmak aňsat  bolmaz ýöne  ugurtapyjylygyňyz  ylalaşyga gelmäge kömek eder. Käbir Mizanlar artykmaç çykdajylar bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.Günüň ikinji ýarymy gepleşikler we çylşyrymly meseleleri çözmek üçin has amatly bolar. Düşünjeli we duýgurlyk jedelli ýagdaýlarda dogry karara itergi berer. Söýgüliňiz bilen gatnaşyklar sazlaşykly öser.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Irden ýagdaýy çalt düzetmek we ýakymsyz netijeleri azaltmak siziň ygtyýaryňyzda. Iş meselelerine ünsi jemläň kärdeşleriňiz bilen jedellerden gaça duruň şonda hemme zat gowy bolar. Günüň ahyryna çenli ähli kynçylyklary çözersiňiz we başlan ähli zadyňyzy tamamlarsyňyz. Agşam maşgalaňyz bilen ýeke ýa-da ýakymly lezzet almaga mynasyp.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün  ähli zerur meseleleri çözüp bilmersiňiz. Ýolbaşçylaryňyzyň ünsüni çekmezlik we düýbünden zerur bolmasa kärdeşleriňiz bilen az aragatnaşyk saklamak has gowudyr. Agşam duýgudaşlyk duýgusyny duýarsyňyz. Bar bolan gatnaşyklary berkitmek we täze tanyşmak üçin amatly pursat.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Mümkinçilikleri elden gidirmeseňiz gün diýseň üstünlikli bolar. Okamak bilen meşgullanýan Jediler täze bilimleri öwrenmek we çylşyrymly meseleleri çözmek aňsat bolar. Kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen aňsatlyk bilen gepleşik geçirip bilersiňiz. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek we jogapkärli gepleşikler üstünlikli bolar.Şahsy durmuşyňyzda hemme zat gowy bolar. Uzak wagt bäri gatnaşykda bolanlar biri-birine has ýakynlaşyp bilerler. Romantiki hekaýasy ýaňy başlanlar ýakyn adamynda has köp artykmaçlyk görerler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Arkaýynlyk we sabyrlylyk köp meseläni çözmäge kömek eder. Öý işleri esasanam günüň başynda birneme ünsüňizi çeker ýöne işleriň arasynda çalt geçip hemme zady üstünlikli çözüp bilersiňiz. Başgalar bilen umumy dil tapmak olaryň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutmak aňsat bolar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Ertiriňizi rahat ýagdaýda geçiriň. Möhüm taslamalara başlamaň ýa-da uly meýilnamalary düzmäň. Kärdeşleriňiz sizi bilen gürleşmäge synanyşsa sypaýyçylyk bilen ýüz öwüriň we işleriňize gaýdyp geliň. Işleriňizi we resminamalaryňyzy tertibe salyň. Jikme-jikliklere aýratyn üns beriň ownuk tötänleýin ýalňyşlyk ýakymsyz netijelere sebäp bolup biler.Agşam diýseň oňat bolar ýöne işde gaty uzak durmaly dälsiňiz. Maşgala Hutlary öý işlerine we ýakynlaryna has köp wagt sarp etmeli.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama