TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tor ulgamynyň we ylmy barlag institutlarynyň barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler şu habar çap edilenden soňra 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin resminamalary üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de science.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 15-nji jaýy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

Telefon belgileri: 94-30-70; 94-10-77.

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Aşgabat şäherinde Stomatologiýa merkezi gurlar

Teswirle