JEMGYÝET

Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän ulaglar bütinleý goýberilmez.

Bu çärä ýene 11 ýyl wagt bar diýip arkaýynlaşmak hem bolmaz. Oňa taýýarlyk işleri eýýäm indiki ýyldan başlap güýje girýär. Mysal üçin, 2020-nji ýylda şähere öndürilenine 15 ýyldan geçen dizelli işleýän ulaglaryň goýberilmejekdigi aýdyldy. Şeýle hem şäherde 2022-nji ýylda awtobuslaryň, 2025-nji ýylda bolsa skuterlerdir motosiklleriň hereketi çäklendiriler.

Bu işleriň ýany bilen şäheriň ýaşaýjylaryna elýeter bahadan elektrokar almaga hem mümkinçilik döredildi. Benzinli ýa-da dizel ýangyjy bilen işleýän ulagy bolan adamlar üstüne biraz möçberde pul töläp, elektrokar alyp bilerler.

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär