TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

2022-nji üçin maýa goýum maksatnamasy taýýarlanar

2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasynyň taýýarlanmagy göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde belläp geçdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz geljek ýylda ýurdumyzda gurluşyk işleriniň möçberiniň düýpli artjakdygyny belläp, gurluşyk senagatynyň ösdürilmegine, täze önümhanalaryň hem-de kärhanalaryň gurluşygyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Gurluşyk toplumynyň zerurlyklaryny doly derejede üpjün etmek üçin ähli önümçilik düzümleriniň sazlaşykly işlemegini gazanmak zerurdyr, diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrebap şäherçeleriň, durmuş maksatly desgalaryň, aýratynda Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygy boýunça işleriň depgininiň güýçlendirmegiň zerurdygyna üns çekildi.

 

Nebitiň önümçilik mukdarlary artdyrylar

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle