SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suradyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 18-nji iýundaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Saglygyňyza üns beriň: gan basyşyňyzy synlaň, alkogoldan we beýleki artykmaç zyýanly endiklerden ýüz öwrüň, güýjüňize we nerwiňize üns beriň. Şeýle ýagdaýda hemme zat tertipli bolar. Gaty bir zerur işiňiz bolmasa, gysga wagtlyk dynç alyň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün sowurlaryň energiýasy ýokary derejede bolar. Siz özüňizi daglary gymyldadyp bilýän ýaly duýýarsyňyz. Ýöne dünýäni basyp almak kararyna gelmezden ozal üns bilen pikirleniň: güýç gowy, ýöne akyl has zerurdyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Möhüm kararlary, esasanam maşgalaňyzyň geljegine degişli bolsa, yza süýşüriň. Möhüm resminamalara gol çekmezlik, gaty gymmat söwdalary amala aşyrmazlyk has gowudyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ajaýyp gün. Beýle uly bagtyň näme üçin size nesip edýändigini hatda sorap hem oturmaň. Diňe ykbalyň sowgatlaryny minnetdarlyk bilen kabul ediň. Şübheli bolmaň. Käwagt bagt sebäpsiz ýylgyrýandyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Eset aýal-gyzlaryna durmuşa başgaça garamaga mümkinçilik berýän täze tanyşlyk bolsa gerek. Şeýle-de bolsa, daşky görnüşlere syn etmekdäki prinsipiňiz käbir aljyraňňylyga we dawa-jenjeliň döremegine sebäp bolup biler. Şu günki täleýnama, eset erkekleriň meşhurlygynyň we abraýynyň ýokarlanmagyny çaklaýar. Zenanyň ýüreginiň açaryny tapmak ukyby we ruhy jomartlyk söýgi işlerinde olara üstünlik getirer.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ähtimal, häzirki wagtda sünbüle gyzlary erkekleriň ünsüni çeker. Täze güýmenje bolmagy mümkin, ýöne garşyňyzdaky adamyň öz idealyňyza laýyk gelmeýän bolmagy ähtimal.Sünbülelere ýyldyzlar toparda, toparlaýyn synplarda, bilelikdäki işde ýa-da pikirdeşleriň arasynda dynç almagy maslahat berýärler. Spirtli içgileri ulanmaň. Syýahat etmek, gezelenç etmek, maşk etmek üçin amatly gün.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Kyn gün. Özara düşünişmek ýok diýen ýaly, şonuň üçin hyzmatdaşlar bilen gepleşikler kyn bolar we görnetin netije bermez. Satyn alyşlar ýa-da öý işleri bilen baglanyşykly maliýe kynçylyklary bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Häzirki wagtda islendik işde we niýetde ýakynlaryňyzyň kömegine we maslahatyna bil baglaň. Maksadyňyza ýetmegi ýüregiňize düwüň. Abadançylygyň erbetleşmegi ähtimal. Häzirki wagtda islendik keseliň uzaga çekme häsiýeti bolar. Agyr iýmit iýmekden saklanyň. Saglygyňyza üns beriň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuş potensialy iň ýokary derejededir, ýöne abadançylygyň erbetleşmegi ýa-da ýakymsyz habarlaryň gelmegi, her bir işe jogapkär çemeleşmegiňizi talap eder. Ýakyn adamyňyz bilen gatnaşykda kynçylyklar bolup biler. Emma gyssanmaly däl hem-de gatnaşyklary kesmeli däl – hemme zat öz ugruna çyksyn, duýgularyňyz sizi dogry karara getirer. Häzir aljyraňňylyk edip, ejizligi görkezip bilmersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün şahsy durmuşyňyzdaky käbir meseleleri çözmeli bolmagyňyz ähtimal. Ýyldyzlar döredijilik gözleglerini, islendik işe adaty bolmadyk çemeleşmäni goldaýarlar. Jaýyň gurluşygyna başlamak, ony abatlamak ýa-da gowulaşdyrmak üçin gowy gün. Aragatnaşykda, duýgurlygyňyza ynanyň – hökümleriňiz dogry, öz wagtynda we takyk bolar. Bejergi ýa-da öňüni alyş amallary üçin gowy gün.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Siziň işjeňligiňiz, zähmetsöýerligiňiz garaşylýan netijeleri getirer, ýöne durmuş potensialyňyz durnuksyz ýagdaýda bolar. Ýyldyzlar töwekgelçilik etmegi ýa-da söwda etmegi maslahat bermeýärler. Adaty bolmadyk döredijilikli pikirler, zatlary gyssagly etmeseňiz we meýilnamalaryňyzy netijelilik bilen durmuşa geçirip başlamasaňyz ajaýyp netijelere garaşmaň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün nostalgiki keýp gaty ähtimal: köne dostlar we tanyşlar bilen duşuşmak, bozulan gatnaşyklary dowam etdirmek üçin güýçli isleg döräp biler. Köp hutlaryň pikirleriniň ýokary göterilmegi olary gyssagly hereketlere itermegi mümkin.

18-19-njy iýun: paýtagtymyzdaky teatrlardaky sahna oýunlary

Ýene-de okaň

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (26-njy fewral-03-nji mart)

26-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

24-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri