Maksadaokgunly Esetler kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde goýan maksadyna ýetmäge çalyşýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar üstünlige ymtylýarlar. Güýçli, duýgur ýolbarslar kähalatlarda duýgularynyň täsiri astynda hereket edýärler. Islendik işde ynamly hereket edýän esetler maksadaokgunlylygy bilen tapawutlanýarlar. Owadan durmuşy halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar kynçylyklardan aňsatlyk bilen baş alyp çykmagy başarýarlar.

Esetler — guramaçy. Olar elmydama ähli işlerde öňbaşçy bolmak isleýärler. Olaryň guramaçylyk işlerine ökde bolmaklary islendik başlanan işlerinde ýardam berýär. Işdeşleriniň arasynda uly abraýa eýe bolan ýolbarslar, köpçülige çykyp, sahnada çykyş etmekligi ökdelik bilen başarýarlar.  Şol sanda ruhubelent we sagdyn eset sport bilen meşgullansa hem uly üstünlikleri gazanyp biler.

Daşky gözellik, dürli ukyp-başanyklar, akyl-paýhas — esedi bezeýän häsiýetlerdir. Eset söýmän, söýülmän ýaşap bilmez. Ol söýgüsini we maşgalasyna wepaly. Çagalaryny hem söýýär  hem lälik saklaýar. Özüne garaşylmagyny halaýar.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

 Bu ýyldyzyň astynda doglanlar tankydy bellikleri kabul edip bilenoklar. Özüne buýsanýan esetler köplenç diňe özüniň haýryna hereket edýärler. Erkin durmuşy we şertleri halaýarlar. Çala zada gaty görýän esetler juda gabanjaňdyrlar. Gödek hereketleri köp gabat gelýär. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar täzeliklere, täze gatnaşyklara we dostlara mätäç. Özüne ynamly eset, ýakynlaryny elmydama goraýarlar, olara ýardam berýärler. Bir başlan işini soňuna çenli ýerine ýetirer. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar öz käriniň ussady bolmak isleýärler.

Zenan esetler ajaýyp öý hojalykçylarydyr. Şeýle-de olar myhmansöýerligi bilen tapawutlanýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ilki bilen özüni söýýärler.

 Söýgüde

 Eset biwepalygy  bagyşlamaýar. Ol birden aşyk bolaýsa, töweregindäki ähli zatlary unudýar, bar ünsüni söýenine berýär. Bu ýyldyzyň astynda doglan adamlar bilen ýatdan çykmajak pursatlar juda köp bolar. Muňa garamazdan öz söýgülisinden, ýanýoldaşyndan talaby güýçlidir. Olar seretanlar, balyklar, guzylar bilen durmuş gursalar, bagtly bolarlar. Emma ekizekler we sünbüle bilen durmuş gurmak maslahat berilmeýär. Esetler söýgüde özlerini başgalar bilen deňeşdirilse halamaýarlar. Ol söýen ýaryna wepalydyr.

 Saglygy

 Ýaşaýşa höwesli, hereketli we gan gyzma ýolbarslaryň saglygynda iň gowşak ýeri ýüregidir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ýürek bilen bagly keselleriň we oňurga agyrylarynyň öňüni almak üçin ilki bilen nerw ulgamynyň rahatlygyna üns bermelidirler. Ýüregine agram salmaly däldir. Esetler  gündelik iýmitine, dynç alyş aralyklarynyň kadaly ýerine ýetirilişine üns bermelidirler. Ýagly iýmitlerden, aşa köp süýjülik iýmekden daşda bolmalydyrlar. Esetlere dürli dermanlyk otlaryndan ýasalan çaýlary içmek maslahat berilýär.

Şeýle-de esetler ýüregine agram salman sport bilen meşgullansa hem beden sagdynlygy üçin peýdaly bolar.

 Halaýan ýurtlary

 Fransiýa, Italiýa, Kaliforniýa, Şweýsariýa, Germaniýa, Awstriýa, Norwegiýa, Belgiýa.

Meşhur esetler

 Selena Gomez, Jennifer Lopez, Zara, Jaklin Kennedi, Şarliz Teron, Nýuşa, Madonna, Koko Şanel, Deniel Redkliff, Mik Jagger, Kewin Speýsi, Stenli Kubrik, Jan Reno, Arnold Şwarsenneger, Leonid Ýakubowiç, Lui Armstrong, Dastin Hofman, Antonio Banderas, Fidel Kastro, Timati, Napolýon, Barak Obama, Bil Klinton.

Täleýnama barada habarymyzy okamak üçin gök ýazylan ýere giriň!ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar