Şadyýan Tereziler kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Umumy häsiýetnama

Tereziler (Mizan, 24.09 —23.10) “diplomat”, çeper dilli we akyllydyr. Halaýan reňki — gök. Üstünlik getirýän daşy ýakutdyr. Güli — bägüldir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar gözellige duýgur. Olar islendik bäsleşikde ýeňiş gazanmak üçin gaýratly we erjellik bilen hereket edýärler. Hemme zada baha bermegi halaýarlar, deňligi talap edýärler. Işde-de, söýgüde de talap edijidirler. Islendik meselede ikirjiňlenmek we şübhelenmek gylygy bardyr.

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar owadan, ýakymly we tertiplidirler. Olary adalat üçin gödek, gaharjaň bolup bilýärler. Mizanlar diplomat, kazy we aklawjy ýaly wezipelerde zähmet çekseler üstünlik gazanarlar. Mizanlar ygtybarlydyr we döredijilik güýjüne eýedirler.

Tereziler ajaýyp guramaçydyrlar, olar dolandyryjylar, kanun çykaryjylar, aklawçylar, suratkeşler we kinorežissýorlar. Fiziki taýdan çydamly tereziler ussat türgenler bolup bilerler. Tereziler ylym işi bilen hem meşgullansalar, uly üstünlik gazanarlar.

Olar şadyýan, gürrüňçil we göwnaçyk adamlardyr. Mizanlar artist ýa-da sungat ussady hem bolsalar, ussatlyk derejesine ýetip bilerler. Emma bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň köplenç özüne bolan ynamy pes bolýar.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar gözelligi halaýarlar. Şeýle-de olar özüne üns çekdirmegi gowy görýärler. Duýgur terezileriň iki dürli häsiýetleri bardyr. Olaryň käbiri juda tertipli, deňagramlylygyny saklap bilýän adamlar, käbiri bolsa, hiç bir meselede netije çykaryp bilmeýän adamlardyr. Mizanlar üçin daş-töweregiň pikiri wajypdyr. Islendik işe baş goşmazdan öň “iller näme diýer” diýen soragy özüne berýär.

Söýgüde

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar söýgi meselesinde köplenç kararsyzdyrlar. Öz saýlan ýarynyň kemçiliklerini erbet kabul edýärler. Käwagtlar mizanlaryň kararsyzlygy hem hut şu sebäp bilen baglydyr. Emma olar “kemsiz gözeliň” bolmaýandygyna düşünmeli ahyryn. Islendik meselede diňe öz pikirlerine daýanýar. Başgalarynyň pikirleri mizan üçin möhüm däl.

Gatnaşyklarda öz şahsy durmuşyny gizlin saklamaýarlar, köpçülikde meselelerini gürrüň edip bilerler. Olar Seretan, Akrap we Jedi bilen durmuş gursalar bütin ömrüni bagtly durmuşda ýaşap bilerler.

Romantik tereziler öz duýgularyny beýan edende hem gözellik bilen ýerine ýetirýärler. Mizan Sünbüle bilen oňuşmaýar.

Saglygy

Bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň bil, oňurga, böwrekleri gowşak ýerleridir. Olar arassa howada köpräk dynç almalydyrlar. Yzygiderli özüni taplamak üçin dürli maşklary etmek maslahat berilýär. Mizanlar kompýuteriň başynda işleseler hem, aram-aram gözlerine dynç bermelidirler.

Halaýan ýurtlary

Hytaý, Ýaponiýa, Argentina, Birma, Awstriýa, Gawaýi, Müsür, Angliýa.

Şäherleri: Pekin, Kopengagen, Wena, Antwerpen, Ýohannesburg, Sankt-Peterburg.

Meşhur mizanlar

Mahatma Gandi, Marina Swetaýewa, Walentin Ýudaşkin, Armen Jigarhanýan, Nikolaý Baskow, Sergeý Bezrukow, Mihail Lermontow, Will Smitt, Maýkl Duglas, Sergeý Ýesenin, Wladimir Putin, Reý Çarlz, Jan-Klod Wan Dam, Mett Dýmon, Margaret Tetýer, Brijit Bardo, Marion Kotiýaýr, Romi Şnaýder, Monika Belluçi, Gwen Stefani, Toni Brekston, Enni Leýbowis.

Siz şeýle hem aşakdaky degişli suratlaryň üstüne basyp özüňize degişli ýyldyzlar baradaky maglumatlary okap bilersiňiz. Awtorymyz iň gysga wagtda ähli ýyldyzlar baradaky seljermeleri tamamlamany meýilleşdirýär.

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Duýgur leňňeçler kimler

Maksadaokgunly Esetler kimler

Owadan Sünbüleler kimler

 

telekeçilik bilen meşgullanmak isleýänler üçin gyzykly täzelikleri we maglumatlary,ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar