No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:46
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)
Aýbölek Abdyrasulowa
«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

Häsiýeti

Sowurlar — akylly-başly, gürrüňçil, özüne ynamly, saza üşükli bolýarlar. Gülgüne reňki halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — Zümerret. Güli bolsa, bägül hasaplanylýar.

Sowurlar zähmetsöýer adamlar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglan adamlar hem işde hem öýünde rahat ýaşamak we işlemek üçin ýerbe-ýerlikde şert döredýärler. Sowurlar sabyrly, çydamly. Agyr işlerde hem işlemäge ukyply. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar zähmetden gaçmaýarlar. Iň zähmetsöýer ýyldyz diýsek hem tüýs ýerlikli bolar.

Täzeçillige ýykgyn bolmadyk öküzçeler, täze ýerlere kynlyk bilen öwrenişýärler. Bolýan hadysalara oňyn syn bermegi we  seljermegi başarýarlar. Gözellikden lezzet alýarlar. Owadan geýinmegi, gözel ýaşamagy halaýarlar. Sowuryň artykmaçlygy — arzuwlary hasyl etmäge ymtylýarlar.

Özlerine kär saýlanlarynda sungat äleminden, bank işlerinden, şeýle-de telekeçilik işlerinden saýlaýarlar. Köplenç garşydaşynda ýakymly ýatlamalary galdyrýarlar. Maşgalada ýüze çykýan kynçylyklara çydamly. Elmydama oýlanyşykly pikirlenip, sabyrlylyk bilen meseleleriň çözgüdini tapmaga çalyşýarlar.

Kemçilikleri we artykmaçlyklary

 Sowurlar bir göräýmäge sabyrly, rahat adamlar bolsalar hem, kähalatlarda gaharyny, närazylygyny içinde saklaýan bolmagy hem ahmal. Olar gabanjaňdyrlar. Özüniň ýakynlaryny elmydama gözegçilikde saklaýarlar. Gybatdan daşdadyrlar. Başgalaryň hem özi hakyndaky pikirlerine üns berenoklar. Olaryň gatnaşyklary ýüzleýdir. Emma bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň tanyşlary köpdür. Tanyşlyk açmagy, gürrüňdeş bolmagy halaýarlar.

Öküzçeleriň arasynda psihologiýa ylmy bilen meşgullanýanlary hem gabat gelýär. Sebäbi olar töweregindäki adamlary duýmagy başarýarlar.  Ol — filosof we onuň öňdengörüjilik ukyplary hem ösen. Syýahatçylyk etmekden lezzet alýarlar. Sungaty halasalar hem, başga ugurlardan hem başy çykýar. Köplenç olar maddy taýdan üpjün bolýarlar. Zenan sowurlara düşünmek kyn.

Saglygy

 Bokurdak we boýun sowurlaryň gowşak ýerleridir. Üns berilmese, sowuklamak bilen bolýar. Şol sanda olar rahat bolmaga çalyşmalydyrlar. Sebäbi käbir öküzçeleriň nerw ulgamy gowşakdyr. Şol sanda bu ýyldyzyň astynda doglanlar semizlige ýykgyndyrlar. Şonuň üçin iýýän iýmitlerine üns bermelidirler. Şeýle-de galkan şekilli mäziniň sowuklamagynyň öňüni almak üçin sowuk içgileri içmeli däldirler.

 Söýgüde

 Sowurlar duýguçyl adamlar. Olara söýgüde gowulyk garaşýar. Kähalatlarda daşky görnüşi özüneçekiji bolmasa-da, kalbynda ol tüýs gyzlaryň arzuw edýän şazadasydyr.

Öküzçeler köplenç bagtly durmuş gurýarlar. Sebäbi söýgüde hem olar oýlanyşykly hereket edýärler. Olar köplenç «Men özüme laýyk söýgimi tapamok» diýýärler. Sebäbi bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň talaby güýçli. Talaplaryny ýerine ýetirip biljek ýyldyz az bolsa gerek. Emma olaryň gyzyklanmalaryna we garaýyşlaryna hormat goýulsa, bütin ömrüne bagtly maşgala gurup bilerler. Olar ýanýoldaş hökmünde sünbüle we hut ýyldyzynyň astynda doglanlary saýlasalar, hakyky söýgini duýarlar.

Gyzyklanýan ýurtlary

Ukraina, Şweýsariýa, Irlandiýa, Malaýziýa, Şwesiýa, Russiýa we adalar.

Meşhur sowurlar

 Rene Zellweger, Sadef Awji, Kristinna Riççi, Jandan Erçetin,Tugba Özaý, Şakira, Uma Turman, Odri Hepbern, Wiktoriýa Daýneko, Alina Kabaýewa, Jek Nikolson, William Şekspir, Lenin, Penelopa Kruz, Immanuil Kant, Salwador Dali, Al Paçino, Megan Foks, Zigmund Freýd, Dewid Bekhem, Karl Marks, Filipp Kirkorow.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ene Süýdi Bilen Iýmitlendirmegiň Bütindünýä Hepdeligi

Her ýyl geçirilýän “Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň Bütindünýä hepdeligi” 2020-nji ýylda "Planetanyň has sagdyn bolmagy üçin ene süýdi bilen iýmitlendirmäni goldaň" mowzugy esasynda geçirilýär....

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

«Türkmentelekomdan» ýene bir täze hyzmat

Indi Türkmenistanda ýurduň çägindäki Internet torlaryna ýokary tizlikde birikmäge bolan mümkinçilikler artdyryldy. Muny «Internet» hzymatynyň üsti bilen amala aşyryp bolýar. «Türkmentelekom» elektron aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan...