No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:25
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä....Size gowulyk garaşýar
Aýbölek Abdyrasulowa
«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Ýyldyzlaryň häsiýetnamasy adamyň dünýä inen pursatynda Günüň ýerleşişi bilen baglydyr. Entäk irki döwürlerde müneçjimler Günüň 12 sany ýyldyzlardan geçip, adamyň durmuşyna, häsiýetine täsir edýändigine üns çekipdirler. Bu täsirleriň we astrologiki hadysalaryň üsti bilen adamyň häsiýeti, durmuşy, şowly we şowsuz günleri, söýgüdäki orny kesgitlenilipdir. Müneçjimleriň aýtmagyna görä, adamyň häsiýetine, durmuşyna täsir edýän ýene-de 8 sany planetamyz we Aý bardyr.

Adamyň doglan senesi boýunça onuň haýsy ýyldyza degişlidigi kesgitlenilýär. Täleýnama bolsa, onuň häsiýetini, özüniň alyp barşynyň aýratynlyklaryny açyp görkezýär. Şol sanda söýgüde, dostlukda haýsy ýyldyzlar bilen gowy gatnaşykda boljakdygy barada maglumat berýär.

Täleýnamalar hem birnäçe görnüşde bolýarlar we dürli ugurlar boýunça ýol görkezýärler. Müsürlileriň täleýnamasy iň gadymy çaklamalaryň biridir. Maýyň täleýnamasy — bu hem astrologiki çaklamalaryň iň gadymylarynyň biridir. Bu täleýnamanyň kömegi bilen irki döwürlerde adamlaryň häsiýetli aýratynlyklaryny öwrenipdirler. Şeýle-de Hytaý täleýnamasy — şu günlerde ulanylýan täleýnamalaryň biridir.

Megerem her kim özüni tanaýan bolsa gerek. Muňa garamazdan, ýyldyzlaryň täsiri astynda düzülen çyzga görä, siziň täleýnamaňyzyň nämeleri habar berýändigini bilmek hem gyzykly bolsa gerek. Biz, 12 sany ýyldyzyň gysgaça häsiýetnamasyny size ýetiripdik. Indi bolsa, her ýyldyzyň aýratynlykda giňişleýin maglumatlaryny size ýetirmegi makul bildik.

Hamal (Guzy 21.03—20.04)

 Umumy häsiýetnama

Hamallar maksada okgunly, özbaşdak, emma sabyrsyzdyrlar. Üstünlik getirýän reňki — gyzyl, daşy bolsa, göwherdir. Bu ýyldyzyň astynda doglan adamlar kowus bilen oňat oňuşýarlar. Hamallar ir-u-giç öz maksadyna ýetýärler. Olaryň arasynda oýlap tapyjylar, alymlar, ylym işgärleri köp gabat gelýär. Olar täzeçillik ýörelgesine eýerýärler. Emma olaryň deňsiz-taýsyz güýji gysga wagtlaýyndyr. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň başlanan işe bolan gyzyklanmasy birbada beýik bolup, soňam peselip bilýär. Hamallar işde, durmuşda töwekgelçilikli hereket edýärler. Gürreňdeşlikde gönümel bolan hamallaryň göwünleri açykdyr.   Olar köp wagtlap öýke-kine saklap bilenoklar. Onuň ýerine soňundan hem ökünmän, doly arany üzenini gowy görýärler. Hamallar söýgä uçrasa, islendik böwetlerden geçip, söýgüsine gowuşmaga ymtylýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar döredijilik adamsy. Bilesigeliji, ugurtapyjy hamallaryň arasynda turgenler, esgerler, ýazyjylar, syýahatçylar köp gabat gelýär. Hammallaryň şowluluk, üstünlik getirýän sanlary: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72.

Güýçli we ejiz taraplary

Hamallar örän gowy dostdurlar. Hamallar şowsuzlyga uçrasaňyz, sizi goldap biljek adamlardyr. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar hakyky liderlerdir. Şeýle-de olar guramaçylyklydyrlar.

Hamal gorkusyzdyr, özdiýenlidir, diňe öz bähbidini gözleýändir.  Hamallaryň başlan işine bolan gyzyklanmasy bir peselmesin, peseläýse, ol bu işi taşlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar boýun egmegi halamaýar. Şonuň üçin ýolbaşçylyk wezipelerine ymtylýarlar. Ol öz ýalňyşlaryny duýanok we görenok. Şol sebäpden hem kähalatlarda zyýan çekip bilýär. Hamallaryň özüne bolan ynamy aşa ýokary. Olara sabyrlylyk ýetenok. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar özgäniň pikirini ýa-da maslahatyny diňlemegi başarmaýarlar. Hamallar gerek ýerinde «bagyşla» diýmegi bir başaraýsadylar.)

Söýgüde  

Durmuşda söýgi deý arassa, päk duýgy barmyka asyl… Daşary ýurtly ýazyjynyň aýtmagyna görä, kalpda söýgi ýok bolsa işde gazanylan üstünlikler ýa-da maddy üpjünçilik adamy juda begendirip duranok. Öz söýen ýaryňy saýlamakda müneçjimleriň berýän maslahatlary hem adam üçin peýdaly bolup biler.

Hamallar üçin söýgi wajyp duýgudyr. Söýýäniniň aladasyny etmekden lezzet alýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglan adamlar söýgüde özüniň gyzyklanmalaryny paýlaşyp biljek, hamalyň pikirini goldap biljek adamlary saýlaýarlar. Ol söýgüsine wepalydyrlar. Hamallar ekizekler we daluwlar bilen maşgala gursalar, bütin ömrüne bagtly durmuşda ýaşarlar. Umumy maksadyň bar ýerinde akrap we terezi bilen bilelikde iş alyp baryp bilerler. Hamallar örän duýgur adamlardyr. Aýralyklary kynlyk bilen ýaşaýar.

Saglygy

Sagdyn durmuş ýörelgesine eýerip ýaşamak, sagat bolmak adam üçin wajypdyr. Sebäbi sagdyn bolmagyňa ýa-da bolmazlygyňa köp zat bagly. Özüňi oňat duýman meýilleşdiren duşuşyklara gidilmedik wagtlary hem gabat gelýär. Täleýnamada bolsa, adamyň haýsy organy ejiz, haýsysyna has üns berip, gerek ýerinde bejergi almalydygy barada habar berilýär.

Saglyk ýagdaýynda hamallar öz nerw ulgamyna zeper ýetmezligi üçin rahat bolmaga çalyşmalydyr. Olar wagtly-wagtynda rahat ýatmalydyrlar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglan adamlaryň arasynda böwrek kesellileri hem gabat gelýär. Olara et önümlerini köpräk iýmek maslahat berilýär.

Bu ýyldyzyň astynda doglan meşhur adamlar

Kira Naýtli, Jessika Parker, Ledi Gaga, Wiktoriýa Bekhem, Alla Pugaçowa, Mariýa Şarapowa, Gari Oldmen, Wladimir Kliçko, Elton Jon, Maksim Gorkiý, Jeki Çan, Jeremi Klarkson, Leonardo da Winçi, Iwan Urgant, Çarli Çaplin, Jeýms Franko.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Onlaýn Söwda işini amala aşyrmak isleýänler üçin

Türkmenistanda soňky döwürde onlaýn söwda ösýär, täze-täze onlaýn satyş hyzmatlaryny hödürleýän web saýtlar we aplikasiýalar hyzmata hödürlenýär. Onlaýn söwdanyň ösýän döwründe harytlary distansion usul...

Balyk akwariumynyň “akylly” görnüşi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Xiaomi Mijia” programmasyny goldaýan täze “Xiaomi” yşyklandyryş we Wi-Fi bilen “Smart Fish Tank Pro” akwariumyny hödürledi. Ulanyjylar dürli maglumatlary göni öz...

ABŞ-da nebit önümçiligi azalýar

ABŞ-da nebitiň öndürilişi soňky 40 ýylyň içindäki iň pes derejä çenli düşdi. Muňa Ýer ýüzünde nebite bolan gyzyklanmanyň azalmagy täsirini ýetirýär. Tutuş ýarym ýyllap yzygiderli...

Türkmen-Türk gatnaşyklary “Watan”da

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar täze derejelere çykdy. Okgunly  ösüş depginine eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegi, dürli medeni we ynsanperwer ugurlarda özara...