TESWIRLER

Arzuwçyl Daluwlar kimler

Eýýäm 2 aýdan bäri, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com    saýty her ýyldyzyň özüne mahsus bolan häsiýetnamalaryny  okyjylaryna ýetirýär. Şu wagta çenli 10 sany ýyldyzyň häsiýetnamalary barada gysgaça maglumatlary size ýetirdik. Elbet-de bir ýa iki sahypada degişli ýyldyz barada ähli maglumatlary birbada beýan edip bolmaz. Şu wagta çenli müneçjimleriň berýän maglumatlarynyň esasynda umumy häsiýetnamalary almaga çalyşdyk.

Umumy häsiýetnama

Bu gün 10-njy ýyldyzymyz bolan Gowalar (Gowa 21.01—20.02) barada gürrüň etmekçi. Ilki bilen , bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň aşa arzuwçyldygyny bellemek gerek. Olaryň halaýan reňki — açyk mawy. Üstünlik getirýän daşy —ametist.  Özüne bolan ynamy ýokary. Gowalary bir görseň keýpi çagdyr, bir görseň ýok ýerden gynanyp oturandyr. Üýtgeşiklikleriň, ösüşiň bolup durmagyny isleýär. Olar birine garaşly bolmagy halanoklar.

Daluwlar durmuşda döredijilik güýjünden ruhlanýarlar. Olaryň ähli zady oňatlyga ýormak, şeýle-de öňdengörüjilik ukyplary ösen. Köplenç halatlarda olar daş görnüşi boýunça hem juda ýakymlydyrlar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglanlar paýhaslydyrlar.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Daluwlar özüniň gürrüňçilligi we ýakymlylygy bilen daş-töwerekde oňat ýatlamalary galdyrmagy başarýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar bilen bilelikde iş alyp barmak hem ýakymly. Düşünjesi giň we zehinli daluwlar täze başlangyçlary üstünlikli alyp baryp bilerler. Olar täzeligi gowy görýärler, goý, ol täze iş bolsun, jaý bolsun ýa täze taslama bolsun, täzeçillik bu daluwlaryň islegi. Daluwlar myhmansöýerdirler we pespäldirler. Şonuň üçin bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň dost-ýarlary hem az däldir.

Bu ajaýyp häsiýetlere garamazdan, daluwlaryň kemçilikleri hem bardyr. Olaryň hasiýeti de, pikiri-de, işleri-de üýtgäp durýar. Olaryň ünssüzligi başlan işini tamamlamaga päsgel berýär. Köpçüligiň pikiri daluwlar üçin möhüm. Elmydama ruhy taýdan kämilleşmegiň ugrundadyr daluwlar. Daş-töweregiň özi hakyndaky pikirlerini duşundan geçirýär, kabul edenok. Hyýaly pikileri ösen.

Söýgüde

Söýgüde erkinligi halaýar. Şol bir gaýtalanyp duran meseleler daluwlaryň ýüregine düşýär. Daluw üçin söýgi — dostluk duýgularynyň iň ýokary derejesi. Çagalaryna terbiýe bermekde oňa taý ýokdur. Daluw bilen durmuş gurjak ýyldyzlar onuň erkinligine degmeli däldirler. “Olar bilen ýaşamak aňsat däl, emma gyzykly”.  Daluwlar tereziler we seretanlar bilen durmuş gursalar bagtly bolarlar

Saglygy

Daluwlarda köplenç damar dykylma, gan goýulyk ýaly keseller gabat gelýär.Şonuň üçin olara hereketde bolmak maslahat berilýär. Aýratyn hem ýöriş ýa-da tans bilen meşgullansalar saglygy üçin peýdaly bolar. Şeýle-de olar gan goýulygy sebäpli berhiz hem saklamaly halatlary hem duş gelýär. Daluwlaryň köpüsi gök önümleri we ir-iýmişleri halaýarlar. Şol sanda olara wagtly-wagtynda uklap, dynç almak maslahat berilýär.

Halaýan ýurtlary

Latwiýa, Polşa, Germaniýa, Russiýa.

Meşhur Daluwlar

Swetlana Hodçenko, Olga Şelest, Tina Karol, Opra Uinfri, Wera Brejnewa, Jennifer Eniston, Ýuliýa Sawiçewa, Leonid Ýarmolnik, Boris Berezowskiý, Wladimir Zelenskiý, Wolfgang Amadeý Mozart, Anton Çehow, Leonid Gaýdaý, Jastin Timberleýk, Ronald Reýgan, Timur Batrudinow, Bob Marli, Çarlz Dikkenz, Dmitriý Mendeleýew, Maýkl Jordan, Awraam Linkoln, Jon Trawolta, Arkadiý Ukupnik.

 

Hepdelik Täleýnamalary  we beýleki habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

 

Hormatly Okyjylarymyz, her bir ýyldyzlar barada giňişleýin maglumat almak isleýän bolsaňyz, onda, aşakdaky linkleri ýeke-ýeke okap bilersiňiz!

 

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

 

 

Sowur (Öküzçe)

 

 

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

 

 

Duýgur leňňeçler kimler

 

 

Maksadaokgunly Esetler kimler

 

 

Owadan Sünbüleler kimler

 

 

Şadyýan Tereziler kimler

 

 

Ugurtapyjy akraplar  kimler

 

 

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

 

 

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

 

Bulary hem okaň!

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Ýene-de okaň

Türkmenlerde aýal-gyzlaryň sarpasy ýokarydyr

Baş Redaktor

Üstünlik gazanmak isleýänleriň hökman okaýmaly makalasy

Baş Redaktor

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov

“Öwgi” usuly

Baş Redaktor

«Şahsy durmuş» usuly

Baş Redaktor

«Sabyrly diňleýji» usuly

Baş Redaktor