Arzuwçyl Daluwlar kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Eýýäm 2 aýdan bäri, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com    saýty her ýyldyzyň özüne mahsus bolan häsiýetnamalaryny  okyjylaryna ýetirýär. Şu wagta çenli 10 sany ýyldyzyň häsiýetnamalary barada gysgaça maglumatlary size ýetirdik. Elbet-de bir ýa iki sahypada degişli ýyldyz barada ähli maglumatlary birbada beýan edip bolmaz. Şu wagta çenli müneçjimleriň berýän maglumatlarynyň esasynda umumy häsiýetnamalary almaga çalyşdyk.

Umumy häsiýetnama

Bu gün 10-njy ýyldyzymyz bolan Gowalar (Gowa 21.01—20.02) barada gürrüň etmekçi. Ilki bilen , bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň aşa arzuwçyldygyny bellemek gerek. Olaryň halaýan reňki — açyk mawy. Üstünlik getirýän daşy —ametist.  Özüne bolan ynamy ýokary. Gowalary bir görseň keýpi çagdyr, bir görseň ýok ýerden gynanyp oturandyr. Üýtgeşiklikleriň, ösüşiň bolup durmagyny isleýär. Olar birine garaşly bolmagy halanoklar.

Daluwlar durmuşda döredijilik güýjünden ruhlanýarlar. Olaryň ähli zady oňatlyga ýormak, şeýle-de öňdengörüjilik ukyplary ösen. Köplenç halatlarda olar daş görnüşi boýunça hem juda ýakymlydyrlar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglanlar paýhaslydyrlar.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Daluwlar özüniň gürrüňçilligi we ýakymlylygy bilen daş-töwerekde oňat ýatlamalary galdyrmagy başarýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar bilen bilelikde iş alyp barmak hem ýakymly. Düşünjesi giň we zehinli daluwlar täze başlangyçlary üstünlikli alyp baryp bilerler. Olar täzeligi gowy görýärler, goý, ol täze iş bolsun, jaý bolsun ýa täze taslama bolsun, täzeçillik bu daluwlaryň islegi. Daluwlar myhmansöýerdirler we pespäldirler. Şonuň üçin bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň dost-ýarlary hem az däldir.

Bu ajaýyp häsiýetlere garamazdan, daluwlaryň kemçilikleri hem bardyr. Olaryň hasiýeti de, pikiri-de, işleri-de üýtgäp durýar. Olaryň ünssüzligi başlan işini tamamlamaga päsgel berýär. Köpçüligiň pikiri daluwlar üçin möhüm. Elmydama ruhy taýdan kämilleşmegiň ugrundadyr daluwlar. Daş-töweregiň özi hakyndaky pikirlerini duşundan geçirýär, kabul edenok. Hyýaly pikileri ösen.

Söýgüde

Söýgüde erkinligi halaýar. Şol bir gaýtalanyp duran meseleler daluwlaryň ýüregine düşýär. Daluw üçin söýgi — dostluk duýgularynyň iň ýokary derejesi. Çagalaryna terbiýe bermekde oňa taý ýokdur. Daluw bilen durmuş gurjak ýyldyzlar onuň erkinligine degmeli däldirler. “Olar bilen ýaşamak aňsat däl, emma gyzykly”.  Daluwlar tereziler we seretanlar bilen durmuş gursalar bagtly bolarlar

Saglygy

Daluwlarda köplenç damar dykylma, gan goýulyk ýaly keseller gabat gelýär.Şonuň üçin olara hereketde bolmak maslahat berilýär. Aýratyn hem ýöriş ýa-da tans bilen meşgullansalar saglygy üçin peýdaly bolar. Şeýle-de olar gan goýulygy sebäpli berhiz hem saklamaly halatlary hem duş gelýär. Daluwlaryň köpüsi gök önümleri we ir-iýmişleri halaýarlar. Şol sanda olara wagtly-wagtynda uklap, dynç almak maslahat berilýär.

Halaýan ýurtlary

Latwiýa, Polşa, Germaniýa, Russiýa.

Meşhur Daluwlar

Swetlana Hodçenko, Olga Şelest, Tina Karol, Opra Uinfri, Wera Brejnewa, Jennifer Eniston, Ýuliýa Sawiçewa, Leonid Ýarmolnik, Boris Berezowskiý, Wladimir Zelenskiý, Wolfgang Amadeý Mozart, Anton Çehow, Leonid Gaýdaý, Jastin Timberleýk, Ronald Reýgan, Timur Batrudinow, Bob Marli, Çarlz Dikkenz, Dmitriý Mendeleýew, Maýkl Jordan, Awraam Linkoln, Jon Trawolta, Arkadiý Ukupnik.

 

Hepdelik Täleýnamalary  we beýleki habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

 

Hormatly Okyjylarymyz, her bir ýyldyzlar barada giňişleýin maglumat almak isleýän bolsaňyz, onda, aşakdaky linkleri ýeke-ýeke okap bilersiňiz!

 

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

 

 

Sowur (Öküzçe)

 

 

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

 

 

Duýgur leňňeçler kimler

 

 

Maksadaokgunly Esetler kimler

 

 

Owadan Sünbüleler kimler

 

 

Şadyýan Tereziler kimler

 

 

Ugurtapyjy akraplar  kimler

 

 

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

 

 

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

 

Bulary hem okaň!

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykdaÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar