Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Umumy häsiýetnama

Akrap ýyldyzlaryň sekizinjisi bolup, olar suwy juda halaýarlar. Akraplar duýgurdyrlar. Şeýle-de olar köplenç daş-töwerekden daşlaşyp, öz duýgy dünýäsine aralaşýarlar. Akraplar özlerini juda söýýärler. Gaharlansa, garaşylmadyk hereketleri etmäge ukyply. Şol sanda olar ugurtapyjy, zehinli adamlar, hat-da olar döredijilikden hem daşda däl. Akraplaryň arasynda islendik sebäpden ruhy çöküp, durmuşda köp zady erbetlige ýorýanlary hem gabat gelýär.

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar gönümeldirler. Olara tapawudy ýok, sen başlyk bol ýa ýakyny bol, şol pursat pikirini bolşy ýaly beýan eder. Olar üçin iň gowy dynç alyş ýeri — deňiziň kenarydyr. Olaryň suwy halaýandyklaryna ýene bir gezek şaýat bolýarys.  Daşky görnüşi boýunça örän owadan we ýakymly akraplar özlerine bolan ynamy hem ýokarydyr. Akraplaryň öňdengörüjilik ukyplary hem bar.

Mundan başga-da bu ýyldyzyň astynda doglanlar sabyrly bolmagy hem başarýarlar, ýöne çala zada gaty görüp bilýärler, ýagny akrap baryp ýatan öýkelek. Olar ukyny gowy görýärler. Gowy ukusyny almasalar, hiç bir işe başlamazlar. Şeýle-de akraplar syýahat etmegi hem halaýarlar. Akraplar guramaçy, sungat ussady, direktor wezipelerinde zähmet çekip bilerler.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Akraplar ähli başlangyçlarynda deňagramlylygy saklamagy başarýarlar. Köplenç ýagdaýlarda asudalylygy hem saklaýarlar. Dostana akrap, özüneçekijiligi bilen tapawutlanýar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglanlar özüni we köpçüligi islendik pikirde ynandyryp bilýär.

Akraplaryň kemçilikleri barada iki kelam aýtsak, onda olaryň gysga wagtda üýtgäp bilýändiklerini bellemek gerek. Kiçi zada gaharlanyp, töweregindäkileriň göwnüne degip bilýär. Akraplar az-kem ýalta.

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar öz dostlaryna juda wepalydyrlar, emma akraplar biwepalygy kabul edip bilenoklar we netijede ýakymsyz hereket edip bilerler.

Söýgüde

Duýgur akraplar, kähalatlarda söýgüde sowukganly hereket etmegi başarýarlar. Akrap söýgüde edil “buz” ýalydyr, emma buzlary eredip hem bilýändir. Ýanýoldaş hökmünde, olar islendik ýyldyzyň astynda doglan adamy bagtly edip bilerler. Olar balyklar we leňňeçler bilen bagtly durmuş gurarlar.

Saglygy

Bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň köplenç halatlarda süňkleri gowşak bolýar. Şonuň üçin olaryň ýa aýagy agyrýandyr ýa eli agyrýandyr…Olar iýmitine hem üns bermelidirler. Az-azdan peýdaly iýmitler bilen iýmitlenmelidirler.

Halaýan ýurtlary

Amerika, Beýik Britaniýa, Awstriýa, Belgiýa we Kipr.

Meşhur akraplar

Julia Roberts, Peter Jakson, Ethan Hawke, Kewin Klaýn, Meg Rýan, Goldie Hawn, Woopy Goldberg, Owen Wilson, Martin Balzam, Liza Bonet, Matthew McConaughey, Dewid Şwimmer,Herry Hamlin, Leonardo DiKaprio, Skarlet Ýohansson, Iwanka Trump, Keti Perri, Siara, Reýçel Makadams

Bu hepdäniň Täleýnamasyny okamak üçin

Hepdelik täleýnama (7-13 sentýabr)

Beýleki ýyldyzlary hem okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Duýgur leňňeçler kimler

Maksadaokgunly Esetler kimler

Owadan Sünbüleler kimler

Şadyýan Tereziler kimler

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar